ระดมพล ช่วยชูชาติ
วันเกิด 17 พฤษภาคม พ.ศ.2514
ภูมิลำเนาเดิม เลขที่ 15 ม.2 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
โทรศัพท์ 0-7443-3121
ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จ.สตูล

ประวัติการทำงาน

ไม่ระบุ พ.ศ. ผู้ดูแลกระดานข่าวของเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในส่วน e-learning http://board.obec.go.th
พ.ศ.2549 คณะทำงานกำหนดคุณลักษณะทาง ICT ครูโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม พ.ศ.2549 ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
ปัจจุึบัน 1). อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและและเทคโนโลยี โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จ.สตูล สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 4 จำนวน 4 รายวิชา คือ วิชาการจัดการฐานข้อมูล วิชาการนำเสนอสื่อประสม วิชาการเขียนโปรแกรม และวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2). หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
3). ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์


การศึกษา :
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดแม่เปียะ และโรงเรียนวัดโพธาราม อ.นาหม่อม จ.สงขลา
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมโฆสิต อ.นาหม่อม จ.สงขลา
ระดับอนุปริญญา ป.กศ.สูง (เอกพลศึกษา โทสุขศึกษา) วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา
ระดับปริญญาตรี กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
ระดับบัณฑิตศึกษา กำลังศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ผลงาน :
ผลงานด้านวิชาการ

 1. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย วิชาการจัดการฐานข้อมูล ระดับชั้น ม.5

 2. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ เรื่องการทำงานกับฟอร์ม วิชาการจัดการฐานข้อมูล ระดับชั้น ม.5

 3. งานวิจัย เรื่อง การหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI.)

 4. สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI.) เรื่อง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์, สมุนไพรรักษาโรค, เพศศึกษา

 5. บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ในเว็บไซต์ www.radompon.com

 6. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาการจัดการฐานข้อมูล ระดับชั้น ม.5

 7. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาการนำเสนอสื่อประสม ระดับชั้น ม.5

 8. ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ เรื่อง การทำงานกับฟอร์ม วิชาการจัดการฐานข้อมูล ระดับชั้น ม.5

 9. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ดังนี้
  • วิชา ช 0249 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

  • การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 97

  • การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 97

  • การใช้งานโปรแกรม Microsoft Access 97

  • ระบบปฏิบัติการ DOS.6.22

  • คู่มือกรีฑา
ผลงานด้านอื่นๆ

 1. Webmaster เว็บไซต์การศึกษา www.radompon.com

 2. Webmaster เว็บไซต์โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ www.tpschool.net

 3. Webmaster เว็บไซต์รวมพลคนใช้ ATutor LCMS www.atutorthai.com

 4. วิทยากร อบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ระดับจังหวัด

 5. วิทยากร อบรมหลักสูตรการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI.) ระดับจังหวัด

 6. การประกอบเครื่องและตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์


รางวัลอื่น ๆ :
พ.ศ.2540 รางวัลครูดีเด่น สาขาวิชาพลานามัย ของเขตการศึกษาี่ 2
พ.ศ.2542 รางวัลครูดีเด่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ของเขตการศึกษา 2
พ.ศ.2544 รางวัลครูแกนนำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัด
พ.ศ.2545 รางวัลชมเชยเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ของกรมวิชาการ
พ.ศ.2546 รางวัลครูดีเด่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ของคุรุสภาอำเภอท่าแพ
พ.ศ.2547 ได้เป็นครูรางวัลเกียรติยศ สาขาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล


สถานที่ติดต่อ :
ที่บ้าน เลขที่ 114 ถ.สำโรง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 0-7533-2410
ที่ทำงาน โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ เลขที่ 48 ม.1 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
โทรศัพท์ 0-7472-0615ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2551ที่มาข้อมูล : www.geocities.com/radompol/yaw1.htm
www.radompon.com
www.tpschool.net

  เรื่อง : บันทึกคุณครู
  เข้าชม : 2295
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155