การชั่ง (ป.2 แผน 54)


หัวข้อ :
โจทย์ปัญหาการชั่ง

สาระสำคัญ :
โจทย์ปัญหา ประกอบด้วยข้อความภาษาไทยและตัวเลขที่สื่อถึงความต้องการคำตอบ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง ต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่งที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและขีดให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์ แล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีหาคำตอบได้

สาระการเรียนรู้ :
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง ต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ

ตัวอย่าง แม่ค้าขายส้มไป 110 กิโลกรัม และมังคุด 145 กิโลกรัม แม่ค้าขายส้มและมังคุดไปทั้งหมดกี่กิโลกรัม

  • โจทย์ถามอะไร (แม่ค้าขายส้มและมังคุดไปทั้งหมดกี่กิโลกรัม)


  • โจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง (แม่ค้าขายส้มไป 110 กิโลกรัม, ขายมังคุดไป 145 กิโลกรัม)


  • คำตอบมากขึ้นหรือลดลง (มากขึ้น)


  • นักเรียนจะหาคำตอบโดยวิธีการใด (การบวก)


  • ประโยคสัญลักษณ์ (110 + 145 = ΢)


  • จะได้คำตอบเป็นเท่าใด (255 กิโลกรัม)


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนการชั่งน้ำหนักสิ่งของเป็นกิโลกรัมและขีด และการเปรียบเทียบน้ำหนัก โดยครูแสดงภาพการเปรียบเทียบน้ำหนักบนกระดาน เช่น

  สับปะรดหนัก 2 กิโลกรัม 3 ขีด ฟักทองหนัก 1 กิโลกรัม 4 ขีด แสดงว่า สับปะรดหนักกว่าฟักทอง หรือฟักทองเบากว่าสับปะรด


 2. ฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการชั่งอย่างง่าย เพื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วหาคำตอบ เช่น

  • ทุเรียนหนัก 8 กิโลกรัม ส้มโอหนัก 5 กิโลกรัม ทุเรียนหนักกว่าส้มโอกี่กิโลกรัม (3 กิโลกรัม)


  • ยิ่งยศซื้อส้มมา 12 กิโลกรัม ซื้อองุ่นมา 5 กิโลกรัม ยิ่งยศซื้อผลไม้มาทั้งหมดกี่กิโลกรัม (17 กิโลกรัม)


  • แม่ซื้อปลาหมึกมา 9 ขีด ซื้อกุ้งมา 7 ขีด แม่ซื้อของมาทั้งหมดกี่ขีด (16 ขีด)

 3. ครูสาธิตการแก้โจทย์ปัญหาการชั่งที่มีหน่วยเดียว (กิโลกรัมหรือขีด) ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์เพื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ ดังนี้

  ตัวอย่าง   แม่ค้าขายส้มไป 110 กิโลกรัม และมังคุด 145 กิโลกรัม แม่ค้าขายส้มและมังคุดไปทั้งหมดกี่กิโลกรัม

  • โจทย์ถามอะไร (แม่ค้าขายส้มและมังคุดไปทั้งหมดกี่กิโลกรัม)


  • โจทย์กำหนดสิ่งใดให้บ้าง (แม่ค้าขายส้มไป 110 กิโลกรัม, ขายมังคุดไป 145 กิโลกรัม)


  • คำตอบมากขึ้นหรือลดลง (มากขึ้น)


  • นักเรียนจะหาคำตอบโดยวิธีการใด (การบวก)


  • ประโยคสัญลักษณ์ (110 + 145 = ΢)


  • จะได้คำตอบเป็นเท่าใด (255 กิโลกรัม)

 4. ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการชั่ง เพื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบอีก 3-5 ตัวอย่าง


 5. ให้นักเรียนเล่นเกมโจทย์ปัญหาการชั่ง


 6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 7. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง โจทย์ปัญหาการชั่งว่า โจทย์ปัญหา ประกอบด้วยข้อความภาษาไทยและตัวเลขที่สื่อถึงความต้องการคำตอบ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง ต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพเปรียบเทียบน้ำหนัก

 2. เกมโจทย์ปัญหาการชั่ง

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 8660
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155