จำนวนนับ 11 - 20 (ป.1 แผน 62)


หัวข้อ :
จำนวนนับ 11-20

สาระสำคัญ :
 1. จำนวนนับ สิบเอ็ด, สิบสอง, สิบสาม, ..., ยี่สิบ เป็นจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตามลำดับ

 2. ตัวเลขฮินดูอารบิก 11, 12, 13, ..., 20 ตัวเลขไทย ๑๑, ๑๒, ๑๓, ..., ๒๐ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวน อ่านว่า สิบเอ็ด, สิบสอง, สิบสาม, ..., ยี่สิบ ตามลำดับ


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. เมื่อกำหนดของหรือรูปภาพที่มีจำนวน 1-20 และ 0 ให้ สามารถบอกจำนวนได้

 2. เมื่อกำหนดของหรือรูปภาพที่มีจำนวน 1-20 และ 0 ให้ สามารถเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนได้


สาระการเรียนรู้ :
จำนวนนับ 11-20 เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ ได้ดังนี้

ตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย
ตัวหนังสือ
11
๑๑
สิบเอ็ด
12
๑๒
สิบสอง
13
๑๓
สิบสาม
14
๑๔
สิบสี่
15
๑๕
สิบห้า
16
๑๖
สิบหก
17
๑๗
สิบเจ็ด
18
๑๘
สิบแปด
19
๑๙
สิบเก้า
20
๒๐
ยี่สิบ


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนจำนวน 11-20 และ 0 ที่เรียนมาแล้ว โดยให้นักเรียนเล่นเกม "สามเกลอเจอกัน"


 2. ครูติดบัตรภาพแสดงจำนวน 11-20 บนกระดาน ให้นักเรียนดูทีละบัตร เช่น ติดบัตรภาพแสดงจำนวนสิบสอง ให้นักเรียนช่วยกันนับและบอกจำนวนตามบัตร เช่น


  จากนั้นครูขออาสาสมัครหรือสุ่มนักเรียนออกมาเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน แล้วให้อ่านพร้อมๆ กัน ครูสังเกตวิธีการเขียน และแนะนำวิธีการเขียนที่ถูกต้อง 3. จัดกิจกรรมทำนองเดียวกับข้อ 2 ในจำนวน 12-20 โดยไม่เรียงลำดับจำนวน


 4. ฝึกให้นักเรียนบอกและเขียนจำนวน 11-20 โดยการเล่นเกม "บอกให้ดี เขียนให้ไว"


 5. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า

  • จำนวนนับ สิบเอ็ด, สิบสอง, สิบสาม, ..., ยี่สิบ เป็นจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งตามลำดับ

  • ตัวเลขฮินดูอารบิก 11, 12, 13, ..., 20 ตัวเลขไทย ๑๑, ๑๒, ๑๓, ..., ๒๐ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวน อ่านว่า สิบเอ็ด, สิบสอง, สิบสาม, ..., ยี่สิบ ตามลำดับ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เกม "สามเกลอเจอกัน"

 2. บัตรภาพแสดงจำนวน 11-20

 3. เกม "บอกให้ดี เขียนให้ไว"

 4. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกหัด 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 3659
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155