การชั่ง (ป.2 แผน 52)


หัวข้อ :
การชั่งโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยมาตรฐานเป็นกิโลกรัมและขีด

สาระสำคัญ :
 1. กิโลกรัม (กก.) เป็นหน่วยการชั่งที่เป็นมาตรฐานโดย

  • 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1,000 กรัม

  • 1 กิโลกรัม แบ่งเป็น 10 ขีด

  • 1 ขีด เท่ากับ 100 กรัม

 2. กรัม สามารถเขียนแทนด้วย ก.


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดสิ่งต่างๆ ให้ สามารถชั่งโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยมาตรฐานแล้วบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดได้

สาระการเรียนรู้ :
การชั่งโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยมาตรฐานเป็นกิโลกรัมและขีด เช่น


อ่านน้ำหนักได้ 2 กิโลกรัม 5 ขีด


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนการใช้เครื่องชั่งสปริง วิธีการชั่ง และการอ่านน้ำหนัก โดยครูติดภาพเครื่องชั่งสปริงบนกระดาน เช่น


 2. ครูสุ่มนักเรียนออกมาชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักพอดีกิโลกรัมที่หน้าชั้นเรียน ให้นักเรียนคนอื่นๆ ร่วมกันพิจารณา แล้วบอกน้ำหนัก เสร็จแล้วให้นักเรียนสังเกตหน้าปัดบนเครื่องชั่งสปริง ครูแนะนำว่า ใน 1 ช่องกิโลกรัม จะแบ่งเป็น 10 ช่องเล็กๆ และเรียกว่า "ขีด" ดังนั้น 1 กิโลกรัม แบ่งเป็น 10 ขีด แล้ว 1 ขีด เท่ากับ 100 กรัม ดังนี้

  อ่านน้ำหนักได้ 7 ขีด หรือ 700 กรัม

 3. ให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามว่า 1 ขีด เท่ากับกี่กรัม (100 กรัม), 2 ขีด เท่ากับกี่กรัม (200 กรัม) ถามไปเรื่อยๆ จนถึงน้ำหนัก 5 ขีด หรือ 500 กรัม หรือเรียกว่า ครึ่งกิโลกรัม


 4. ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปอีกว่า 6 ขีด เท่ากับกี่กรัม (600 กรัม) 7 ขีดเท่ากับกี่กรัม (700 กรัม) จนถึงน้ำหนัก 10 ขีดเท่ากับกี่กรัม (1,000 กรัม) ครูแนะนำว่า 10 ขีด เท่ากับ 1,000 กรัม หรือ 1 กิโลกรัม และกรัมสามารถเขียนแทนด้วย ก.


 5. ให้นักเรียนชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักเต็มร้อยกรัมพอดี เช่น 100, 200, 300, 400 กรัม แล้วให้อ่านค่าน้ำหนักเป็นกรัมและขีด


 6. ให้นักเรียนฝึกชั่งน้ำหนักสิ่งของที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม แล้วเพิ่มขึ้นทีละ 1 ขีด เช่น 1 กิโลกรัม 1 ขีด, 1 กิโลกรัม 2 ขีด เป็นต้น

  อ่านน้ำหนักได้ 2 กิโลกรัม 5 ขีด

 7. ให้นักเรียนฝึกชั่งสิ่งของต่างๆ แล้วอ่านค่าน้ำหนักเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด โดยการเล่นเกมอ่านน้ำหนัก


 8. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 9. ร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักสิ่งของโดยใช้เครื่องชั่งสปริง และบอกค่าน้ำหนักเป็นกิโลกรัม กรัม ขีด ดังนี้

  • กิโลกรัม (กก.) เป็นหน่วยการชั่งที่เป็นมาตรฐานโดย

   1 กิโลกรัม เท่ากับ 1,000 กรัม
   1 กิโลกรัม แบ่งเป็น 10 ขีด
   1 ขีด เท่ากับ 100 กรัม


  • กรัม สามารถเขียนแทนด้วย ก.


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพเครื่องชั่งสปริง

 2. เครื่องชั่งสปริง

 3. เกมอ่านน้ำหนัก

 4. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 25547
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155