การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 (ป.2 แผน 49)


หัวข้อ :
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

สาระสำคัญ :
 1. โจทย์ปัญหาการบวก เป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นข้อความและตัวเลข ซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้โจทย์ แล้วคิดวิธีแก้ด้วยการบวก พร้อมทั้งคิดคำนวณหาคำตอบ


 2. โจทย์ปัญหาการลบ เป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นข้อความและตัวเลขซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้โจทย์ แล้วคิดวิธีแก้ด้วยวิธีการลบ พร้อมทั้งคิดคำนวณหาคำตอบ


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์เพื่อหาคำตอบและแสดงวิธีทำได้

สาระการเรียนรู้ :
โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

ตัวอย่าง   น้ำมีเงิน 695 บาท แม่ให้มาอีก 150 บาท น้ำจะมีเงินทั้งหมดกี่บาทกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 การเขียนประโยคสัญลักษณ์ การแสดงวิธีทำ และการหาคำตอบ โดยครูแสดงแถบโจทย์ปัญหาให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ ตามขั้นตอน เช่น


 2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3-5 คน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่งโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบกลุ่มละ 1 ตัวอย่าง


 3. ครูตรวจสอบความถูกต้องของทุกกลุ่ม จากนั้น ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทำและหาคำตอบบนกระดาน


 4. ให้นักเรียนเล่นเกมทายซิ บวกหรือลบ


 5. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 6. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ดังนี้

  • โจทย์ปัญหาการบวก เป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นข้อความและตัวเลข ซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้โจทย์ แล้วคิดวิธีแก้ด้วยการบวก พร้อมทั้งคิดคำนวณหาคำตอบ


  • โจทย์ปัญหาการลบ เป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นข้อความและตัวเลขซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้โจทย์ แล้วคิดวิธีแก้ด้วยวิธีการลบ พร้อมทั้งคิดคำนวณหาคำตอบ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แถบโจทย์ปัญหา

 2. เกมทายซิ บวกหรือลบ

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 3096
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155