การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (ป.1 แผน 39)


หัวข้อ :
การบวกด้วยตารางการบวก

สาระสำคัญ :
 1. การบวก คือ การนำจำนวน 2 จำนวน (หรือมากกว่า) มารวมกัน ผลที่ได้เรียกว่า ผลบวก ผลรวม ผลลัพธ์ หรือคำตอบ


 2. การบวกตามแนวนอน คือ การบวกที่ตัวตั้ง ตัวบวก ผลบวก ตลอดจนเครื่องหมาย + และเครื่องหมาย = เขียนเรียงในบรรทัดเดียวกันตามแนวนอน


 3. การบวกตามแนวตั้ง คือ การบวกที่นำตัวตั้ง ตัวบวก และผลบวกมาเขียนในแนวดิ่ง โดยหลักเดียวกันอยู่ตรงกัน พร้อมทั้งมีเครื่องหมาย + กำกับและเส้นกั้น


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ให้ สามารถหาคำตอบโดยใช้ตารางการบวกได้

สาระการเรียนรู้ :
การบวกด้วยตารางการบวก เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวน ที่มีผลบวกไม่เกิน 9 โดยให้นักเรียนคิดเลขเร็ว 10 ข้อ เช่น


 2.   1) 1 + 7 = ∉  6) 2 + 2 = ∉
    2) 5 + 3 = ∉  7) 4 + 0 = ∉
    3) 0 + 4 = ∉  8) 8 + 1 = ∉
    4) 6 + 2 = ∉  9) 1 + 1 = ∉
    5) 3 + 6 = ∉  10) 2 + 5 = ∉

 3. ครูนำแผนภูมิตารางบวกติดบนกระดาน ดังนี้ 4. จากนั้นแนะนำว่า สิ่งที่ครูติดบนกระดานนี้เรียกว่า ตารางบวก

 5. ครูแนะนำการหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนทั้งในแนวตั้งและแนวนอน แล้วเติมผลบวกลงในช่องว่างของตารางให้ครบทุกช่อง เช่น 6. ยกตัวอย่างตารางบวกในลักษณะอื่นๆ แล้วให้นักเรียนช่วยกันหาผลบวกจนครบทุกช่อง


 7. แนะนำการสร้างตารางบวกที่มีจำนวนสองจำนวนบวกกันแล้วผลบวกไม่เกิน 9 จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันเติมผลบวกลงในตาราง 8. ครูตั้งคำถามง่ายๆ ให้นักเรียนตอบ เช่น 5 บวกกับอะไรได้ 6 พร้อมทั้งเขียนบนกระดาน 5 + = 6 ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ เมื่อนักเรียนตอบแล้ว ครูเสนอแนะเพิ่มเติมว่า นักเรียนอาจจะนับต่อจาก 5 ไปอีก 1 เป็น 6 หรืออาจใช้นิ้วมือช่วยก็ได้ จากนั้นครูเปลี่ยนคำถามอีก 2-3 ข้อ


 9. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน หรือตามความเหมาะสม แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดคำตอบ โดยเมื่อครูยกบัตรตัวเลข 1-9 ขึ้นมาจำนวนหนึ่ง ให้แต่ละกลุ่มหาจำนวนสองจำนวนที่บวกกันแล้วได้ผลบวกเท่ากับจำนวนในบัตร โดยเขียนในกระดาษก่อน แล้วจึงนำมาเขียนบนกระดาน กลุ่มใดหาได้มากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ เช่น เมื่อครูยกตัวเลข 4 นักเรียนจะต้องหาว่า จำนวนสองจำนวนใดบ้างที่บวกกันได้ 4 ซึ่งคำตอบที่ได้ทั้งหมดจะเป็น 10. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 11. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แผนภูมิตารางบวก

 2. บัตรตัวเลข 1-9

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกหัด 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 9101
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155