การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (ป.1 แผน 37)


หัวข้อ :
การบวกตามแนวตั้ง

สาระสำคัญ :
การบวกตามแนวตั้ง คือ การบวกที่นำตัวตั้ง ตัวบวก และผลบวกมาเขียนในแนวดิ่ง โดยหลักเดียวกันอยู่ตรงกัน พร้อมทั้งมีเครื่องหมาย + กำกับและเส้นกั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์การบวกจำนวนสองจำนวน ซึ่งมีผลบวกไม่เกิน 9 ตามแนวตั้งให้ สามารถหาผลบวกได้

สาระการเรียนรู้ :
การบวกตามแนวตั้ง เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนการบวกตามแนวนอน โดยให้นักเรียนคิดเลขเร็ว 10 ข้อ เช่น


 2.   1) 1 + 3 = ∉6) 2 + 6 = ∉
    2) 5 + 2 = ∉7) 9 + 0 = ∉
    3) 4 + 4 = ∉8) 3 + 4 = ∉
    4) 7 + 2 = ∉9) 6 + 1 = ∉
    5) 0 + 8 = ∉10) 2 + 7 = ∉

 3. ครูติดบัตรภาพแสดงจำนวนให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกตามแนวนอน เช่น


  และแนะนำว่า ประโยคสัญลักษณ์นี้สามารถเขียนตามแนวตั้ง แล้วหาคำตอบได้เช่นเดียวกับแนวนอนจากนั้นแสดงให้นักเรียนดูบนกระดาน พร้อมกับลากเส้นช่วย ดังนี้


  ทำกิจกรรมนี้อีก 2-3 ครั้ง แต่เปลี่ยนให้นักเรียนออกมาเขียนแทนครู


 4. ครูติดบัตรภาพแสดงจำนวนบนกระดาน ให้นักเรียนร่วมกันบรรยายประกอบภาพ และเขียนแสดงการบวกในแนวตั้ง พร้อมทั้งหาคำตอบบนกระดาน 3-4 ข้อ เช่น


  จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบคำตอบ


 5. ให้นักเรียนออกมาติดบัตรภาพแสดงจำนวนบนกระดาน แล้วให้เพื่อนคนที่สองออกมาเขียนแสดงการบวกในแนวตั้ง แล้วให้เพื่อนคนที่สามมาหาคำตอบ


 6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนว่า การบวกตามแนวตั้ง คือ การบวกที่นำตัวตั้ง ตัวบวก และผลบวกมาเขียนในแนวดิ่ง โดยหลักเดียวกันอยู่ตรงกัน พร้อมทั้งมีเครื่องหมาย + กำกับและเส้นกั้น


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. บัตรภาพแสดงจำนวน 0-9

 2. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกหัด 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 3317
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155