การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (ป.1 แผน 33)


หัวข้อ :
การเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก

สาระสำคัญ :
 1. การบวก คือ การนำจำนวน 2 จำนวน (หรือมากกว่า) มารวมกัน ผลที่ได้เรียกว่า ผลบวก ผลรวม ผลลัพธ์ หรือคำตอบ

 2. "+" เป็นสัญลักษณ์แสดงการรวมกันหรือการบวก

 3. "=" เป็นสัญลักษณ์แสดงการเท่ากัน

 4. การเขียนประโยคสัญลักษณ์ จะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการหาคำตอบ


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดภาพสิ่งของสองกลุ่มที่มีผลบวกไม่เกิน 9 ให้ สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและหาคำตอบได้

สาระการเรียนรู้ :
การเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวก เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนการหาผลบวกของจำนวนสองจำนวน โดยให้นักเรียนเล่นเกม "เปิดป้ายทายภาพ"


 2. ครูติดบัตรภาพ 2 บัตร บนกระดาน ให้นักเรียนออกมาเขียนตัวเลขแสดงจำนวนใต้ภาพ แล้วเติมเครื่องหมาย "+" และ "=" ให้ถูกต้อง จากนั้นช่วยกันหาผลบวก เช่น 3. แล้วช่วยกันอ่านประโยค 3 + 4 = 7 ครูแนะนำว่าประโยคที่เราอ่านนี้ เรียกว่า ประโยคสัญลักษณ์การบวก

 4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้เล่นเกม "รวมกันเขียนประโยคสัญลักษณ์"


 5. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 6. สรุปบทเรียนโดย ครูชูของจริง ของจำลอง ภาพวัสดุสิ่งของ หรือบัตรตัวเลขครั้งละ 2 จำนวน แล้วให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและคำตอบประมาณ 4-5 ข้อ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เกม "เปิดป้ายทายภาพ"

 2. บัตรภาพแสดงจำนวน 1-9

 3. เกม "จับคู่"

 4. ของจริง ของจำลอง ภาพวัสดุสิ่งของ บัตรตัวเลข

 5. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกหัด 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 1866
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155