การวัดความยาว (ป.2 แผน 32)


หัวข้อ :
การเปรียบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกัน

สาระสำคัญ :
การเปรียบเทียบความยาวของสิ่งของตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป ทำได้โดยการวัดสิ่งของโดยใช้เครื่องมือวัดชนิดเดียวกัน และใช้หน่วยการวัดเดียวกัน โดยวางปลายด้านใดด้านหนึ่งของสิ่งของทั้งสองสิ่งไว้ที่จุดเริ่มต้น คือ ศูนย์ (0) แล้วเปรียบเทียบตัวเลขที่วัดได้ ซึ่งจะทำให้ทราบว่า มีความยาวเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดสิ่งต่างๆ ให้สองสิ่ง หรือเส้นทางสองเส้นทางให้ สามารถเปรียบเทียบความยาว ความสูง หรือระยะทางในหน่วยเดียวกันได้

สาระการเรียนรู้ :
การเปรียบเทียบความยาวในหน่วยเดียวกัน เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนเรื่องการวัดความยาว โดยใช้เครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ ไม้บรรทัด ไม้เมตร สายวัด และตลับเมตร


 2. ครูนำสิ่งของที่มีความยาวไม่เท่ากันมาให้นักเรียนเปรียบเทียบความยาว ประมาณ 3-5 ตัวอย่าง เช่น ดินสอสองแท่งที่ยาวไม่เท่ากัน แล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบว่า สิ่งของใดยาวกว่าหรือสั้นกว่ากัน แล้วจะทำอย่างไรจึงจะเปรียบเทียบได้ถูกต้อง โดยครูแนะนำว่า วางปลายข้างหนึ่งของสิ่งของให้เสมอกัน เช่น


 3. ครูตั้งคำถามกับนักเรียนว่า เราจะเปรียบเทียบได้อย่างไรว่า สิ่งหนึ่งยาวหรือสั้นกว่าอีกสิ่งหนึ่ง ครูแนะนำว่า ต้องวัดความยาวของสิ่งของทั้งสองสิ่ง แล้วเปรียบเทียบความยาว ดังนี้


  นำความยาวที่วัดได้มาเปรียบเทียบกันว่า สิ่งของใดที่มีความยาวมากกว่าหรือสั้นกว่ากัน แล้วยาวหรือสั้นกว่ากันอยู่เท่าใด เช่น

  ดินสอแท่งที่ 1 ยาว 7 เซนติเมตร

  ดินสอแท่งที่ 2 ยาว 5 เซนติเมตร

  ดินสอแท่งที่ 1 ยาวกว่าแท่งที่ 2 อยู่ 2 เซนติเมตร


 4. ให้นักเรียนวัดสิ่งของที่ครูกำหนดให้ โดยการใช้ไม้บรรทัดและบอกหน่วยเป็นเซนติเมตร แล้วนำความยาวที่วัดได้มาเปรียบเทียบกัน เช่น วัดความยาวของสมุดกับดินสอ เป็นต้น


  สมุดยาว 10 เซนติเมตร

  ดินสอยาว 6 เซนติเมตร

  สมุดยาวกว่าดินสอ 4 เซนติเมตร


 5. ครูกำหนดสิ่งของสองสิ่งให้นักเรียนวัด ประมาณ 3-5 ตัวอย่าง แล้วนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกันว่า สิ่งใดยาวกว่าหรือสั้นกว่ากันอยู่เท่าไร เช่น ให้วัดความยาวของกล่องดินสอและยางลบ


 6. ครูเลือกนักเรียนออกมายืนหน้าชั้นเรียน โดยเลือกคนที่มีความสูงเท่ากัน มากกว่ากันหรือน้อยกว่ากัน แล้วให้นักเรียนช่วยกันวัดส่วนสูง โดยการใช้เครื่องวัดที่เป็นมาตรฐานและมีหน่วยการวัดเดียวกัน แล้วเปรียบเทียบความสูง เช่น

   A มีส่วนสูง 120 เซนติเมตร

  B มีส่วนสูง 100 เซนติมตร

  C มีส่วนสูง 100 เซนติเมตร

  A สูงกว่า B และ C อยู่ 20 เซนติเมตร

 7. ให้นักเรียนจัดอันดับความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆ 3 สิ่ง, 4 สิ่ง และ 5 สิ่ง ตามลำดับ โดยให้เปรียบเทียบทีละสองสิ่ง โดยใช้ของจริง เช่น

  • ความยาว : วางสมุด, หนังสือ และดินสอไว้ ให้นักเรียนช่วยกันจัดลำดับความยาว แล้วเพิ่มสิ่งของอื่นอีกเป็น 4 สิ่ง และ 5 สิ่ง ตามลำดับ


  • ความสูง : ให้นักเรียนออกมายืนหน้าชั้นเรียน 3 คน ให้นักเรียนคนอื่นๆ ช่วยกันจัดลำดับความสูง แล้วเพิ่มเป็น 4 คน และ 5 คน ตามลำดับ

 8. ให้นักเรียนดูบัตรภาพเพื่อเปรียบเทียบความยาวและความสูง แล้วร่วมกันอภิปรายข้อแตกต่างของความยาวและความสูง จนได้ข้อสรุปว่า "ความยาว เป็นการวัดความยาวในแนวนอน ความสูงเป็นการวัดความยาวในแนวตั้ง"


 9. ให้นักเรียนเปรียบเทียบระยะทาง โดยการใช้เครื่องวัดที่เป็นมาตรฐานและมีหน่วยการวัดเดียวกัน แล้วเปรียบเทียบระยะทาง เช่น วัดระยะทางจากประตูห้องเรียนไปยังหน้าต่างกับวัดระยะทางจากประตูห้องเรียนไปโต๊ะเรียน เป็นต้น


 10. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 11. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวของสิ่งของตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป ทำได้โดยการวัดสิ่งของโดยใช้เครื่องมือวัดชนิดเดียวกัน และใช้หน่วยการวัดเดียวกัน โดยวางปลายด้านใดด้านหนึ่งของสิ่งของทั้งสองสิ่งไว้ที่จุดเริ่มต้น คือ ศูนย์ (0) แล้วเปรียบเทียบตัวเลขที่วัดได้ ซึ่งจะทำให้ทราบว่า มีความยาวเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ ไม้บรรทัด ไม้เมตร สายวัดและตลับเมตร

 2. สิ่งของที่ต้องการวัด เช่น สมุด ดินสอ เป็นต้น

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 9340
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155