การบวก การลบ การคูณ การหาร (ป.5 แผน 15)


หัวข้อ :
การลบจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน (ไม่มีการกระจายจำนวน)

สาระสำคัญ :
 1. การลบ คือการหาผลต่างของจำนวนใดๆ สองจำนวนขึ้นไป
 2. การลบจำนวนที่มีหลายหลักมีหลักการว่า ให้ลบจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกัน โดยเริ่มจากหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย เช่นนี้เรื่อยๆ ไป หรืออาจกล่าวว่าเริ่มจากขวามือไปทางซ้ายมือ


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์การลบมาให้ สามารถหาคำตอบพร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้และแสดงวิธีทำได้

สาระการเรียนรู้ :
การลบจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวนโดยไม่มีการกระจายจำนวน ให้เริ่มลบจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกัน โดยเริ่มจากหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย เช่นนี้เรื่อยๆ ไป หรืออาจกล่าวว่าเริ่มจากขวามือไปทางซ้ายมือ เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนบทเรียนเรื่อง การลบ โดยครูเขียนโจทย์การลบ 10 ข้อ บนกระดาน แล้วให้นักเรียนคิดเลขเร็ว เช่น


 2. ยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์การลบจำนวนที่มีหลายหลักแบบไม่มีการกระจายจำนวน เช่น 936,587 - 722,451 = ΢ แล้วสาธิตการแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบให้ดูเป็นตัวอย่าง 3. ให้นักเรียนสังเกตการลบในแต่ละหลัก จากนั้นครูแนะนำว่าการลบจำนวนที่มีหลายหลัก ให้ลบจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกัน โดยเริ่มจากหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย เช่นนี้เรื่อยๆ ไป


 4. ยกตัวอย่างประโยคสัญลักษณ์การลบจำนวนที่มีหลายหลักแบบไม่มีการกระจายจำนวนอีก 3-5 จำนวน ให้นักเรียนช่วยกันคิดคำตอบ


 5. ครูให้นักเรียนเล่นเกมพลังลบ 1


 6. ร่วมกันอภิปรายให้ได้ข้อสรุปว่า การลบจำนวนที่มีหลายหลักแบบไม่มีการกระจาย มีหลักการว่า ให้ลบจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกัน โดยเริ่มจากหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย เช่นนี้เรื่อยๆ ไป หรืออาจกล่าวว่าเริ่มจากขวามือไปทางซ้ายมือ


 7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ จากนั้นร่วมกันตรวจสอบคำตอบสื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. โจทย์การลบแบบไม่มีการกระจาย

 2. เกมพลังลบ 1

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 2696
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155