การหาร (ป.4 แผน 55)


หัวข้อ :
การหารด้วยพหุคูณของ 10 และผลหารเป็นจำนวนที่มีหลักเดียว

สาระสำคัญ :
การหารด้วยพหุคูณของ 10 อาจทำได้โดยใช้การตั้งหาร โดยวิธีการหารทีละหลัก หรือใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการหารกับการคูณ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์การหารด้วยพหุคูณของ 10 และผลหารมีหลักเดียวให้ สามารถหาผลหารได้

สาระการเรียนรู้ :
การหารด้วยพหุคูณของ 10 และผลหารเป็นจำนวนที่มีหลักเดียว เช่น 810 ÷ 90 =

  วิธีคิด นักเรียนจะต้องหาว่าอะไรคูณกับ 90 แล้วได้ 810
           ซึ่งจะได้ว่า  9 × 90 = 810
            ดังนั้น   810 ÷ 90 = 9


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนการหาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนที่มีสามหลักหรือสี่หลัก และตัวหารเป็นจำนวนที่มีหลักเดียว โดยให้นักเรียนเล่นเกม "OX การหาร"


 2. ทบทวนการหาผลคูณของจำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 เช่น


  • 3 × 20 = 60

  • 7 × 30 = 210

  • 9 × 40 = 360

  จากนั้นฝึกให้นักเรียนหาจำนวนที่มีหลักเดียวที่คูณกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 แล้วได้ผลคูณตามที่กำหนด เช่น

  • ? × 20 = 60

  • ? × 30 = 210

  • ? × 40 = 360

 3. ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหาร เช่น


 4.   3 × 4=12  2 × 30=60  8 × 50=400
  ดังนั้น 12 ÷ 4 = 3 ดังนั้น 60 ÷ 30= 2 ดังนั้น400 ÷ 50 = 8

 5. ให้นักเรียนหาผลหารของที่ตัวหารเป็นพหุคูณของ 10 และผลหารเป็นจำนวนที่มีหลักเดียว 5-6 ข้อ เช่น


  • 230 ÷ 10 =

  • 250 ÷ 50 =

  • 420 ÷ 60 =

  • 630 ÷ 70 =

  • 480 ÷ 80 =

  • 810 ÷ 90 =

 6. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการหาผลหารที่ตัวหารเป็นพหุคูณของ 10 ในข้อ 4 ว่า นักเรียนหาผลหารในแต่ละข้อได้อย่างไร จนได้ข้อสรุปว่า ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร เช่น จะหาผลหารของ 810 ÷ 90 =
 7. ก็หาว่าอะไรคูณกับ 90 ได้ 810 ซึ่งจะได้ว่า

  9 × 90 = 810 ดังนั้น 810 ÷ 90 = 9


 8. ยกตัวอย่างโจทย์การหาผลหารที่ตัวหารเป็นพหุคูณของ 10 และผลหารมีหลักเดียว มาให้นักเรียนช่วยกันคิดหาคำตอบอีก 4-5 ตัวอย่าง


 9. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 10. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการหาผลหารเป็นจำนวนที่ตัวตั้งเป็นจำนวนไม่เกินสี่หลัก และตัวหารเป็นพหุคูณของ 10 โดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณกับการหาร


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เกม "OX การหาร"

 2. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 2317
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155