การหาร (ป.4 แผน 54)


หัวข้อ :
การหารซึ่งตัวตั้งเป็นจำนวนที่มีสามหลักหรือสี่หลัก และตัวหารเป็นจำนวนที่มีหลักเดียว

สาระสำคัญ :
การหาผลหารที่มีตัวตั้งเป็นจำนวนที่มีหลายหลัก และตัวหารเป็นจำนวนที่มีหลักเดียว อาจทำได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร หรือใช้การตั้งหารโดยประมาณผลลัพธ์ หรือใช้การตั้งหารโดยวิธีการหารทีละหลัก (วิธีลัด)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์การหารซึ่งตัวตั้งเป็นจำนวนที่มีสามหลักหรือสี่หลัก และตัวหารเป็นจำนวนที่มีหลักเดียวให้ สามารถหาคำตอบโดยใช้การหารสั้นได้

สาระการเรียนรู้ :
การหารสั้น คือ การนำจำนวนสองจำนวนมาหารกัน โดยเปลี่ยนเครื่องหมาย " ÷ " เป็นเครื่องหมาย " " นำตัวตั้งใส่ไว้ด้านใน นำตัวหารใส่ไว้ด้านหน้า และนำผลหารใส่ไว้ด้านล่างของเครื่องหมาย " " โดยเริ่มหารจากหลักที่มีค่ามากไปหาหลักที่มีค่าน้อย วิธีนี้นิยมใช้กับตัวหารที่มีหลักเดียว

ตัวอย่าง   776 ÷ 4 =

  วิธีคิด

  ดังนั้น   776 ÷ 4 = 194

  ตรวจคำตอบ ผลหาร × ตัวหาร = ตัวตั้ง
    194 × 4 = 776


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. นำโจทย์การหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนที่มีสามหลักหรือสี่หลัก และตัวหารเป็นจำนวนที่มีหลักเดียวมาให้นักเรียนฝึกหาคำตอบโดยใช้การตั้งหารยาว เช่น 252 ÷ 7 = และตรวจคำตอบด้วย


 2. แนะนำสัญลักษณ์การหารสั้น


 3. จากโจทย์ตัวอย่าง 252 ÷ 7 = ครูแนะนำการเขียนโดยใช้การหารสั้น ดังนี้ 4. ให้นักเรียนสังเกตความแตกต่างระหว่างการหารสั้นและการหารยาวว่า การหารสั้นจะเขียนผลหารไว้ด้านล่าง ส่วนการหาผลหารใช้วิธีการเดียวกับการหารยาว


 5. กำหนดโจทย์การหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนที่มีสามหลักหรือสี่หลัก และตัวหารเป็นจำนวนที่มีหลักเดียว ให้นักเรียนช่วยกันหาผลหารด้วยวิธีการหารสั้น โดยการหาผลหารทีละหลักเปรียบเทียบกับการหารยาว โดยครูเขียนแสดงวิธีทำทีละขั้นบนกระดาน เริ่มจากการหารที่ลงตัวก่อน เช่น


 6. ตัวอย่าง 735 ÷ 3 =

  ขั้นที่ 1 ให้นักเรียนช่วยกันหาผลหารในหลักร้อยก่อน


  • นำ 3 ไปหาร 7 ร้อย ได้ 2 ร้อย 3 คูณ 2 ร้อย ได้ 6 ร้อย เหลือ 1 ร้อย

  • เขียน 2 ไว้ตรงกับตัวตั้ง 7 ร้อย และเขียนเศษ 1 ร้อย ไว้บรรทัดบนระหว่าง 7 ร้อยกับสามสิบ

  • เศษ 1 ร้อยกับ 3 สิบ รวมกันเป็น 13 สิบ

  ขั้นที่ 2 หาผลหารในหลักสิบต่อไป


  • นำ 3 ไปหาร 13 สิบ ได้ 4 สิบ 3 คูณ 4 สิบ ได้ 12 สิบ เหลือ 1 สิบ

  • เขียนผลหาร 4 ไว้ตรงกับตัวตั้งในหลักสิบคือ 3

  • เขียนเศษ 1 สิบ ไว้บรรทัดบนระหว่าง 3 สิบ กับ 5 หน่วย

  • เศษ 1 สิบ รวมกับ 5 หน่วย เป็น 15 หน่วย

  ขั้นที่ 3 หาผลหารในหลักหน่วยต่อไป


  • นำ 3 ไปหาร 15 หน่วย ได้ 5 หน่วย พอดีไม่มีเศษ

  • เขียนผลหาร 5 ไว้ตรงกับตัวตั้งในหลักหน่วยคือ 5

  • ดังนั้น 735 ÷ 3 = 245 เขียนแสดงในรูปการหารสั้นได้ดังนี้


  แล้วให้นักเรียนช่วยกันตรวจคำตอบด้วย

 7. ยกตัวอย่างการหารที่มีตัวตั้งมีสามหลักหรือสี่หลัก ตัวหารมีหลักเดียว ทั้งที่มีเศษและไม่มีเศษให้นักเรียนช่วยกันหาผลหารโดยแสดงวิธีทำด้วยการหารสั้น โดยเทียบเคียงกับการหารยาวเป็นขั้นๆ เช่นเดียวกับข้อ 5 อีก 3-4 ข้อ เช่น


 8. ตัวอย่าง 776 ÷ 4 =


  ตรวจคำตอบ ผลหาร × ตัวหาร = ตัวตั้ง
    194 × 4 = 776

 9. ให้นักเรียนหาผลหารโดยวิธีการหารสั้นอย่างเดียว ไม่ต้องเทียบเคียงกับการหารยาว โดยให้นักเรียนเล่นเกมเขาวงกต


 10. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 11. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการหาผลหารและการตรวจคำตอบของจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นจำนวนสามหลักหรือสี่หลัก และตัวหารเป็นจำนวนที่มีหลักเดียว โดยวิธีการหารสั้น


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เกมเขาวงกต

 2. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 111812
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155