การหาร (ป.4 แผน 52)


หัวข้อ :
การหารซึ่งตัวตั้งเป็นจำนวนที่มีสามหลักหรือสี่หลัก และตัวหารเป็นจำนวนที่มีหลักเดียว

สาระสำคัญ :
การหาผลหารที่มีตัวตั้งเป็นจำนวนที่มีหลายหลัก และตัวหารเป็นจำนวนที่มีหลักเดียว อาจทำได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร หรือใช้การตั้งหารโดยประมาณผลลัพธ์ หรือใช้การตั้งหารโดยวิธีการหารทีละหลัก (วิธีลัด)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์การหารซึ่งตัวตั้งเป็นจำนวนที่มีสามหลักหรือสี่หลัก และตัวหารเป็นจำนวนที่มีหลักเดียวให้ สามารถหาคำตอบได้

สาระการเรียนรู้ :
การหารซึ่งตัวตั้งเป็นจำนวนที่มีสามหลักหรือสี่หลัก และตัวหารเป็นจำนวนที่มีหลักเดียวและหารลงตัว

ตัวอย่าง  558 ÷ 6 =

  วิธีคิด  ดังนั้น   558 ÷ 6 = 93

  ตรวจคำตอบ ผลหาร × ตัวหาร = ตัวตั้ง
    93 × 6 = 558


  กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
  1. ทบทวนการหาผลหารของจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นพหุคูณของ 10, 100, 1,000 และตัวหารเป็นจำนวนที่มีหลักเดียว โดยให้นักเรียนเล่นเกม "OX การหาร"


  2. ทบทวนการใช้สัญลักษณ์ แทนการหาร เช่น 27 ÷ 9 = แล้วให้นักเรียนหาผลหาร และทบทวนการหารยาว  3. นำโจทย์การหารซึ่งตัวตั้งเป็นจำนวนที่มีสามหลักหรือสี่หลัก และตัวหารเป็นจำนวนที่มีหลักเดียวมาให้นักเรียนช่วยกันหาผลหาร เช่น 558 ÷ 6 =


  4. ครูแนะนำให้ใช้การหารยาว พร้อมทั้งแสดงวิธีการหาผลหาร โดยการหารยาวดังนี้  5. วิธีคิด

   • เริ่มหารในหลักร้อยก่อน คือ 500 หารด้วย 6 หารไม่ได้ใส่ 0 ร้อย ที่ผลลัพธ์ เหลือ 5 ร้อย ไปรวมกับ 5 สิบ เป็น 550

   • 550 หารด้วย 6 ได้ 9 สิบ เหลืออยู่ 1 สิบ ไปรวมกับ 8 เป็น 18

   • 18 หารด้วย 6 ได้ 3 พอดี

  6. ให้นักเรียนฝึกตรวจคำตอบของผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ ดังนี้


  7. ผลหาร×ตัวหาร=ตัวตั้ง
   93× 6 = 558

  8. ยกตัวอย่างโจทย์การหารจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นจำนวนที่มีสามหลักหรือสี่หลัก และตัวหารเป็นจำนวนที่มีหลักเดียว มาให้นักเรียนฝึกหาผลหารและตรวจคำตอบอีก 3-4 ตัวอย่าง


  9. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


  10. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการหาผลหารและการตรวจคำตอบของจำนวนที่มีตัวตั้งเป็นจำนวนสามหลักหรือสี่หลัก และตัวหารเป็นจำนวนที่มีหลักเดียว (หารลงตัว)


  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
  1. เกม "OX การหาร"

  2. แบบฝึกทักษะ


  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
  การวัดผล
  การประเมินผล
  1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
  2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
  3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................  ที่มาข้อมูล :
  • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 3236
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155