การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ (ป.5 แผน 10)


หัวข้อ :
สมบัติการสลับที่การบวก

สาระสำคัญ :
จำนวนสองจำนวนที่นำมาบวกกัน สามารถสลับที่กันได้โดยที่ผลบวกยังคงเดิม สมบัติเช่นนี้ เรียกว่า สมบัติการสลับที่ของการบวก

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดโจทย์การบวกให้ สามารถใช้สมบัติการสลับที่ของการบวกช่วยในการหาคำตอบได้

สาระการเรียนรู้ :
การนำจำนวนสองจำนวนมาบวกกัน เมื่อสลับที่กันผลบวกจะยังคงเท่าเดิม เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ให้นักเรียนจับคู่กัน แล้วแจกโจทย์การบวกให้นักเรียนคนละ 1 ใบ โดยคู่เดียวกันจะได้โจทย์การบวกเหมือนกัน แต่สลับตัวเลขกัน เช่น


 2. ให้นักเรียนคิดคำตอบของโจทย์ที่ตนเองได้รับ จากนั้นให้แต่ละคู่พิจารณาคำตอบของตนเองและคู่ว่าคำตอบที่ได้มีค่าเท่ากันหรือไม่


 3. สังเกตคำตอบของคู่ของเพื่อนว่าคำตอบที่ได้เป็นอย่างไร


 4. ครูแนะนำว่า การนำจำนวนสองจำนวนมาบวกกัน เมื่อสลับที่กันผลบวกจะยังคงเท่าเดิม เช่น


 5. เล่นเกมสามเกลอเจอกัน


 6. ร่วมกันอภิปรายให้ได้ข้อสรุปว่า จำนวนสองจำนวนมาบวกกัน เมื่อสลับที่กันผลบวกจะยังคงเท่าเดิม เรียกสมบัตินี้ว่า สมบัติการสลับที่การบวก


 7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ จากนั้นร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แถบบัตรโจทย์การบวก

 2. บัตรคำตอบ

 3. เกมสามเกลอเจอกัน

 4. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 3574
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155