จำนวนนับ (ป.5 แผน 9)


หัวข้อ :
แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนนับ

สาระสำคัญ :
แบบรูปของจำนวนเป็นชุดของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดแบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละเท่าๆ กัน สามารถหาจำนวนต่อไปที่อยู่ในแบบรูปที่กำหนดให้ และบอกความสัมพันธ์ได้

สาระการเรียนรู้ :
แบบรูปของจำนวนเป็นการแสดงความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันของจำนวนชุดหนึ่ง การหาแบบรูปของจำนวนต้องใช้การสังเกตและการคาดการประกอบ เช่น เมื่อกำหนดแถบแบบรูปจำนวน

สามารถหาจำนวนในช่องว่างได้จากการพิจารณาว่า
 • จำนวนนับที่ติดกันแต่ละจำนวนมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง (เพิ่มขึ้น)

 • ค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่ากันหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าไร (เพิ่มขึ้นเท่ากัน ทีละ 500 )

 • ดังนั้น จำนวนนับที่ต่อจาก 5,000 น่าจะเป็น 5,500 เพราะจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆ กัน ผลต่างของจำนวนสองจำนวนที่อยู่ติดกันจะเท่ากันเสมอ


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม แล้วแจกบัตรจำนวนนับไม่เกิน 100 ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ใบ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเขียนจำนวนเพิ่มจากบัตรจำนวนนับที่ครูกำหนดให้ กลุ่มละ 5 จำนวน ซึ่งอาจกำหนด เช่น


  • กลุ่มที่ 1 จำนวนเพิ่มขึ้นทีละ 2

  • กลุ่มที่ 2 จำนวนเพิ่มขึ้นทีละ 4

  • กลุ่มที่ 3 จำนวนเพิ่มขึ้นทีละ 6

  • กลุ่มที่ 4 จำนวนเพิ่มขึ้นทีละ 8

 2. ครูยกตัวอย่างจำนวนนับขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น

  แล้วตั้งคำถาม

  • จำนวนนับที่ติดกันแต่ละจำนวนมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง

  • ค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่ากันหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าไร

  • จำนวนนับที่ต่อจาก 5,000 น่าจะเป็นจำนวนใด

 3. ครูแนะนำว่า จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆ กัน ผลต่างของจำนวนสองจำนวนที่อยู่ติดกันจะเท่ากันเสมอ


 4. ยกตัวอย่างจำนวนลักษณะนี้อีกหลายๆ ตัวอย่าง


 5. ให้นักเรียนเล่น เกมคิดไว หยอดไว


 6. ร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าแบบรูปของจำนวนเป็นการแสดงความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันของจำนวนชุดหนึ่ง การหาแบบรูปของจำนวนต้องใช้การสังเกตและการคาดการประกอบ


 7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ จากนั้นร่วมกันตรวจคำตอบ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แถบแบบรูปจำนวน

 2. เกมคิดไว หยอดไว

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 6087
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155