จำนวนนับไม่เกิน 1,000 (ป.2 แผน 6)


หัวข้อ :
จำนวนนับไม่เกิน 1,000

สาระสำคัญ :
ตัวเลขที่อยู่ในแต่ละหลักจะมีค่าแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับค่าประจำหลัก สำหรับจำนวนที่มีสามหลัก ตัวเลขทางซ้ายสุดเป็นตัวเลขในหลักร้อย จะแสดงจำนวนทีละร้อย ตัวเลขตรงกลางเป็นตัวเลขในหลักสิบ จะแสดงจำนวนทีละสิบ และตัวเลขทางขวาสุดเป็นตัวเลขในหลักหน่วย จะแสดงจำนวนทีละหน่วย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ให้ สามารถบอกค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลักได้

สาระการเรียนรู้ :
ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก

แทนจำนวน 436 โดย

6
อยู่ในหลักหน่วย มีค่าเป็น 6
3
อยู่ในหลักสิบ มีค่าเป็น 30
4
อยู่ในหลักร้อย มีค่าเป็น 400


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. อธิบายถึงค่าประจำหลักต่างๆ คือ หลักหน่วย, หลักสิบ และหลักร้อย โดยการยกตัวอย่างจำนวนที่มี 3 หลัก คือ จำนวนตั้งแต่ 100-999 โดยใช้ลูกคิดกับหลักลูกคิด


  แทนจำนวน 436 โดย

  6
  อยู่ในหลักหน่วย มีค่าเป็น 6
  3
  อยู่ในหลักสิบ มีค่าเป็น 30
  4
  อยู่ในหลักร้อย มีค่าเป็น 400

 2. ตั้งคำถามเรื่องค่าประจำหลัก โดยใช้หลักลูกคิดแสดงจำนวนไม่เกิน 1,000 เช่น


  แล้วถามโดยให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตอบ จากนั้นครูสุ่มถามทีละคนจนเห็นว่านักเรียนเข้าใจดี

  • หลักลูกคิดแสดงจำนวนเท่าใด (254)


  • ตัวเลขในแต่ละหลักมีค่าเท่าใด (2 อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ 200, 5 อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ 50 และ 4 อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ 4)

 3. ครูใช้หลักลูกคิดแสดงจำนวนไม่เกิน 1,000 และให้นักเรียนบอกค่าประจำหลักของตัวเลขในแต่ละหลัก โดยทำเป็นตารางหลัก เช่น จำนวน 361  ตารางแสดงค่าประจำหลัก


 4. จากนั้น ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า

  • ตัวเลขทางขวาสุด คือ 1 เป็นตัวเลขในหลักหน่วย มีค่าเป็น 1 (หนึ่ง)


  • ตัวเลขที่อยู่ติดกันถัดไปทางซ้ายของหลักหน่วย (ตรงกลาง) คือ 6 มีค่าเป็น 60 (หกสิบ)


  • ตัวเลขที่อยู่ติดกันถัดไปทางซ้ายของหลักสิบ (ซ้ายสุด) คือ 3 มีค่าเป็น 300 (สามร้อย)

  ทำกิจกรรมทำนองเดียวกันนี้ โดยยกตัวอย่างจำนวนอื่นอีก 3-4 จำนวน

 5. ครูอธิบายถึงการใช้เลขศูนย์ (0) เพื่อยึดตำแหน่งของหลัก โดยใช้ลูกคิดกับหลักลูกคิดแสดงจำนวน แล้วแนะนำว่า เราจะใช้เลขศูนย์ (0) เพื่อแสดงตำแหน่งของหลัก ในกรณีที่หลักนั้นไม่มีตัวเลขอื่นอยู่


 6. ให้นักเรียนเล่นเกมหลักลูกคิดสื่อจำนวน


 7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะหลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 8. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก คือ จำนวนแต่ละจำนวนเราสามารถบอกได้ว่ามีกี่หลัก และค่าของตัวเลขในแต่หลักขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขนั้นอยู่ในหลักใด แล้วจำนวนนับที่มีสามหลัก (หลักร้อย, หลักสิบ และหลักหน่วย) ที่เขียนแทนด้วยตัวเลขนั้น ตัวเลขทางขวาสุดเป็นหลักหน่วย ตัวเลขทางตรงกลางเป็นหลักสิบ และตัวเลขทางซ้ายสุด เป็นหลักร้อยตามลำดับ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ลูกคิดกับหลักลูกคิด

 2. แผ่นตารางแสดงค่าประจำหลัก (หลักร้อย, หลักสิบ และหลักหน่วย)

 3. เกมหลักลูกคิดสื่อจำนวน

 4. แบบฝึกทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 2842
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155