จำนวนนับไม่เกิน 1,000 (ป.2 แผน 4)


หัวข้อ :
จำนวนนับไม่เกิน 1,000

สาระสำคัญ :
จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 เราสามารถเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ให้ สามารถอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก, ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนนั้นได้

สาระการเรียนรู้ :
การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก, ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนไม่เกิน 1,000 เช่น


  ตัวเลขฮินดูอารบิก
  =
  268
  ตัวเลขไทย
  =
  ๒๖๘
  ตัวหนังสือ
  =
  สองร้อยหกสิบแปด


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก, ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนไม่เกิน 1,000 โดยให้นักเรียนเล่นเกมตารางแทนใจ


 2. ทบทวนการอ่านและการใช้ลูกคิดแสดงจำนวนไม่เกิน 100 เช่น 26


 3. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ถ้าในหลักสิบมีลูกคิด 1 ลูก ในหลักหน่วยมีลูกคิด 9 ลูก แล้วเพิ่มลูกคิดอีก 1 ลูกลงไปในหลักหน่วย จะทำให้ในหลักหน่วยมีลูกคิดทั้งหมด 10 ลูก เราควรทำอย่างไร (เอาลูกคิดในหลักหน่วยทั้ง 10 ลูกออก แล้วใส่ลูกคิด 1 ลูก ในหลักสิบแทน)


 4. ใช้ลูกคิดเพื่อแสดงจำนวนในหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย โดยการใส่ลูกคิดในหลักสิบและหลักหน่วยเพื่อแสดงจำนวน 99 จากนั้น อภิปรายร่วมกันว่า ถ้าเพิ่มลูกคิดอีก 1 ลูกในหลักหน่วย จะแทนจำนวนเท่าใด


 5. ครูใช้ลูกคิดแสดงจำนวนต่างๆ ที่ไม่เกิน 1,000 แล้วให้นักเรียนฝึกอ่าน เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนอีกหลายๆ ตัวอย่าง เช่น


  ตัวเลขฮินดูอารบิก
  =
  268
  ตัวเลขไทย
  =
  ๒๖๘
  ตัวหนังสือ
  =
  สองร้อยหกสิบแปด


 6. ให้นักเรียนเล่นเกมลูกคิดมหาสนุก


 7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะหลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 8. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก, ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนไม่เกิน 1,000


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. บัตรภาพ

 2. หลักลูกคิด, ลูกคิด

 3. เกมลูกคิดมหาสนุก

 4. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 2503
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155