จำนวนนับ (ป.5 แผน 4)


หัวข้อ :
การเปรียบเทียบจำนวนนับ

สาระสำคัญ :
จำนวนสองจำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่า หรือน้อยกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดตัวเลขแทนจำนวนสองจำนวนให้ สามารถปรียบเทียบจำนวนทั้งสองและใช้สัญลักษณ์ =, ≠, >, < ได้

สาระการเรียนรู้ :
การเปรียบเทียบจำนวนที่มากกว่า 1,000,000 ของจำนวน 2 จำนวน สามารถทำได้ดังนี้

 1. กรณีีที่มีหลักไม่เท่ากัน จำนวนที่มีหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่า เช่น 2. กรณีีที่มีหลักเท่ากัน ถ้าจำนวนตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือสุดมีค่ามากกว่า จำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า ถ้าตัวเลขทางซ้ายมือสุดไม่เท่ากัน ให้เปรียบเทียบตัวเลขในหลักถัดไปทางขวามือ เช่น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม จากนั้นเล่นเกมมากกว่า - น้อยกว่า


 2. ให้นักเรียนสังเกตจำนวนนับที่มากกกว่า 1,000,000 และมีจำนวนหลักไม่เท่ากัน 2 จำนวน เช่น


  แล้วให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

  • จำนวนที่ยกตัวอย่างทั้งสองจำนวนมีจำนวนหลักเท่ากันหรือไม่
  • (ไม่เท่ากัน)

  • 55,478,545 เป็นจำนวนที่มีกี่หลัก
  • (8 หลัก)

  • 5,633,289 เป็นจำนวนที่มีกี่หลัก
  • (7 หลัก)

  • 55,478,545 และ 5,633,289 จำนวนใดมีค่ามากกว่า
  • (55,478,545)

 3. ยกตัวอย่างดังเช่นข้อ 2 หลายๆ คู่ แล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุปว่า จำนวนที่มีหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่าจำนวนที่มีหลักน้อยกว่า


 4. ให้นักเรียนสังเกตจำนวนนับที่มากกกว่า 1,000,000 และมีจำนวนหลักเท่ากัน 2 จำนวน เช่น


  แล้วให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

  • จำนวนที่ยกตัวอย่างทั้งสองจำนวนมีจำนวนหลักเท่ากันหรือไม่
  • (เท่ากัน)

  • 12,145,789 เป็นจำนวนที่มีกี่หลัก
  • (8 หลัก)

  • 50,345,212 เป็นจำนวนที่มีกี่หลัก
  • (8 หลัก)

  • 12,145,789 และ 50,345,212 จำนวนใดมีค่ามากกว่า
  • (50,345,212)

 5. ทำกิจกรรมลักษณะนี้โดยยกตัวอย่างจำนวนอีก 3-5 คู่ แล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุปว่า การเปรียบเทียบจำนวนที่มีหลักเท่ากัน ถ้าจำนวนตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือสุดมีค่ามากกว่า จำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า ถ้าตัวเลขทางซ้ายมือสุดไม่เท่ากัน ให้เปรียบเทียบตัวเลขในหลักถัดไปทางขวามือ


 6. ติดบัตรจำนวนที่มากกว่า 1,000,000 ทีละ 2 จำนวนทั้งแบบที่จำนวนหลักเท่ากันและไม่เท่ากัน แล้วสุ่มนักเรียนให้มาเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เครื่องหมาย >, <, =, ≠


 7. ร่วมกันอภิปรายให้ได้ข้อสรุปว่า การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวนนั้นทำได้ดังนี้

  • กรณีีที่มีหลักไม่เท่ากัน จำนวนที่มีหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่า


  • กรณีีที่มีหลักเท่ากัน ถ้าจำนวนตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือสุดมีค่ามากกว่า จำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า ถ้าตัวเลขทางซ้ายมือสุดไม่เท่ากัน ให้เปรียบเทียบตัวเลขในหลักถัดไปทางขวามือ

 8. ให้แต่ละกลุ่มทำแบบฝึกทักษะ จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. บัตรจำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000

 2. เกมมากกว่า - น้อยกว่า

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 2469
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155