จำนวนนับไม่เกิน 1,000 (ป.2 แผน 2)


หัวข้อ :
จำนวนนับไม่เกิน 1,000

สาระสำคัญ :
จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 เราสามารถเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดจำนวนนับไม่เกิน 1,000 สามารถอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนได้

สาระการเรียนรู้ :
การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก, ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนที่เกิน 100 (หลักร้อยและหลักสิบ) เช่น

 1 ร้อย กับ 1 สิบ

ตัวเลขฮินดูอารบิก
=
110
ตัวเลขไทย
=
๑๑๐
ตัวหนังสือ
=
หนึ่งร้อยสิบ


 1 ร้อย กับ 3 สิบ

ตัวเลขฮินดูอารบิก
=
130
ตัวเลขไทย
=
๑๓๐
ตัวหนังสือ
=
หนึ่งร้อยสามสิบ


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แทนจำนวนที่นับเพิ่มทีละร้อย โดยใช้มัดไม้หรือตารางร้อย

 2. ทบทวนจำนวน 100 ว่าหมายถึง 10 สิบกับ 0 หน่วย พร้อมกับทบทวนการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก, ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวน


 3. ครูชูตารางร้อยและตารางสิบ แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบว่ามีจำนวนเท่าไร
  1 ร้อย กับ 1 สิบ  1 ร้อย กับ 3 สิบ

 4. ให้อ่านจำนวนพร้อมกันว่า 1 ร้อย กับ 1 สิบ แล้วครูแนะนำว่า 1 ร้อยกับ 1 สิบ หมายถึง จำนวนหนึ่งร้อยสิบ จากนั้นครูเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก, ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนนั้นบนกระดานให้ดู เช่น


 5. ใช้ตารางร้อยและตารางสิบแสดงจำนวนอื่นๆ เช่น 150, 250, 340, 480, 560 เป็นต้น แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนนั้นๆ


 6. จากนั้นให้นักเรียนเล่นเกมตารางหรรษา


 7. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 8. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก, ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนที่เกิน 100 (หลักร้อยและหลักสิบ)


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ตัวนับ เช่น มัดไม้

 2. ตารางร้อย ตารางสิบ

 3. เกมตารางหรรษา

 4. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com


  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 3128
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155