ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | แผนการสอน
   

:: แผนการสอน วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5
จำนวนนับ (ป.5 แผน 1)
   
หัวข้อ :
การอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำนวนที่มากกว่า 1,000,000

สาระสำคัญ :
  1. จำนวนที่มีเจ็ดหลัก ตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายของหลักแสนเป็นตัวเลขหลักล้าน จำนวนในหลักล้านเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้าน 2 ล้าน ...


  2. จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 เป็นจำนวนที่มีตัวเลขตั้งแต่เจ็ดหลักขึ้นไป โดยตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือของหลักแสนเป็นตัวเลขหลักล้านและแสดงจำนวนทีละล้าน ถัดจากหลักล้านไปทางซ้ายมือแสดงหลักสิบล้าน และถัดจากหลักสิบล้านไปทางซ้ายมือแสดงหลักร้อยล้าน หลักพันล้าน ต่อไปเรื่อยๆ


  3. เพื่อความสะดวกในการอ่านและการเขียนจำนวนที่มีหลายหลัก ควรใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ทุกช่วง 3 ตำแหน่ง โดยนับจากหลักหน่วยมาทางซ้ายมือ เช่น 158,245,789


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สามารถอ่าน และเขียนตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวหนังสือแทนจำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ได้

สาระการเรียนรู้ :
การอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำนวนที่มากกว่า 1,000,000 เช่น    • ตัวเลขฮินดูอารบิก 158,245,789

    • ตัวเลขไทย ๑๕๘,๒๔๕,๗๘๙

    • คำอ่าน หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
  1. ทบทวนจำนวนที่ไม่เกิน 1,000,000 โดยให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม แล้วให้แต่ละกลุ่มกำหนดจำนวนที่ไม่เกิน 1,000,000 มากลุ่มละ 3 จำนวน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และให้เพื่อนๆ ช่วยกันฝึกอ่าน พร้อมทั้งเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนนั้น


  2. นำหลักลูกคิดที่แสดงจำนวนต่างๆ มาให้นักเรียนช่วยกันเขียนชื่อหลัก และบอกค่าของจำนวนนั้น เช่น


  3. แสดงจำนวนที่มีค่ามากกว่า 1,000,000 โดยใช้หลักลูกคิด แล้วให้นักเรียนช่วยกันอ่าน เขียนตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวหนังสือแทนจำนวนนั้น เช่น


    • ตัวเลขฮินดูอารบิก 158,245,789

    • ตัวเลขไทย ๑๕๘,๒๔๕,๗๘๙

    • คำอ่าน หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า

  4. ร่วมกันอภิปรายถึงการเรียกชื่อหลักที่อยู่ถัดจากหลักล้านขึ้นไปเรียงลำดับชื่อหลักเหมือนชื่อหลักตั้งแต่หลักสิบ หลักร้อยไปถึงหลักล้านโดยมีคำว่า ล้านต่อท้ายทุกหลัก เช่น สิบล้าน ร้อยล้าน พันล้าน หมื่นล้าน แสนล้าน


  5. แนะนำว่า เพื่อความสะดวกในการอ่านและเขียนจำนวนที่มีหลายหลัก ควรใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ทุกช่วง 3 ตำแหน่ง โดยนับจากหลักหน่วยมาทางซ้ายมือ


  6. นำบัตรตัวเลข หรือบัตรคำที่แสดงจำนวนที่มากกว่า 1,000,000 มาให้นักเรียนช่วยกันจัดหลักลูกคิดแสดงจำนวนนั้น พร้อมทั้งฝึกเขียนและอ่านตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวหนังสือแทนจำนวนนั้น


  7. ให้นักเรียนเล่นเกม "เปิดได้ให้คะแนน"


  8. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับวิธีการอ่านและเขียนตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวหนังสือแทนจำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000


  9. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
  1. หลักลูกคิด

  2. บัตรตัวเลข

  3. เกม "เปิดได้ให้คะแนน"

  4. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................


ที่มาข้อมูล :
  • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  • www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 5239 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved