จำนวนนับ (ป.5 แผน 1)


หัวข้อ :
การอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำนวนที่มากกว่า 1,000,000

สาระสำคัญ :
 1. จำนวนที่มีเจ็ดหลัก ตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายของหลักแสนเป็นตัวเลขหลักล้าน จำนวนในหลักล้านเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้าน 2 ล้าน ...


 2. จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 เป็นจำนวนที่มีตัวเลขตั้งแต่เจ็ดหลักขึ้นไป โดยตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือของหลักแสนเป็นตัวเลขหลักล้านและแสดงจำนวนทีละล้าน ถัดจากหลักล้านไปทางซ้ายมือแสดงหลักสิบล้าน และถัดจากหลักสิบล้านไปทางซ้ายมือแสดงหลักร้อยล้าน หลักพันล้าน ต่อไปเรื่อยๆ


 3. เพื่อความสะดวกในการอ่านและการเขียนจำนวนที่มีหลายหลัก ควรใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ทุกช่วง 3 ตำแหน่ง โดยนับจากหลักหน่วยมาทางซ้ายมือ เช่น 158,245,789


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สามารถอ่าน และเขียนตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวหนังสือแทนจำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000 ได้

สาระการเรียนรู้ :
การอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำนวนที่มากกว่า 1,000,000 เช่น  • ตัวเลขฮินดูอารบิก 158,245,789

  • ตัวเลขไทย ๑๕๘,๒๔๕,๗๘๙

  • คำอ่าน หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนจำนวนที่ไม่เกิน 1,000,000 โดยให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม แล้วให้แต่ละกลุ่มกำหนดจำนวนที่ไม่เกิน 1,000,000 มากลุ่มละ 3 จำนวน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และให้เพื่อนๆ ช่วยกันฝึกอ่าน พร้อมทั้งเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนนั้น


 2. นำหลักลูกคิดที่แสดงจำนวนต่างๆ มาให้นักเรียนช่วยกันเขียนชื่อหลัก และบอกค่าของจำนวนนั้น เช่น


 3. แสดงจำนวนที่มีค่ามากกว่า 1,000,000 โดยใช้หลักลูกคิด แล้วให้นักเรียนช่วยกันอ่าน เขียนตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวหนังสือแทนจำนวนนั้น เช่น


  • ตัวเลขฮินดูอารบิก 158,245,789

  • ตัวเลขไทย ๑๕๘,๒๔๕,๗๘๙

  • คำอ่าน หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า

 4. ร่วมกันอภิปรายถึงการเรียกชื่อหลักที่อยู่ถัดจากหลักล้านขึ้นไปเรียงลำดับชื่อหลักเหมือนชื่อหลักตั้งแต่หลักสิบ หลักร้อยไปถึงหลักล้านโดยมีคำว่า ล้านต่อท้ายทุกหลัก เช่น สิบล้าน ร้อยล้าน พันล้าน หมื่นล้าน แสนล้าน


 5. แนะนำว่า เพื่อความสะดวกในการอ่านและเขียนจำนวนที่มีหลายหลัก ควรใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ทุกช่วง 3 ตำแหน่ง โดยนับจากหลักหน่วยมาทางซ้ายมือ


 6. นำบัตรตัวเลข หรือบัตรคำที่แสดงจำนวนที่มากกว่า 1,000,000 มาให้นักเรียนช่วยกันจัดหลักลูกคิดแสดงจำนวนนั้น พร้อมทั้งฝึกเขียนและอ่านตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวหนังสือแทนจำนวนนั้น


 7. ให้นักเรียนเล่นเกม "เปิดได้ให้คะแนน"


 8. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับวิธีการอ่านและเขียนตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวหนังสือแทนจำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000


 9. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. หลักลูกคิด

 2. บัตรตัวเลข

 3. เกม "เปิดได้ให้คะแนน"

 4. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. ........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. ........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. ........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 7828
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155