จำนวนนับไม่เกิน 1,000 (ป.2 แผน 1)


หัวข้อ :
จำนวนนับไม่เกิน 1,000

สาระสำคัญ :
จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 เราสามารถเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดสิ่งของหรือภาพที่มีจำนวนไม่เกิน 1,000 สามารถอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแทนจำนวนได้

สาระการเรียนรู้ :
ทบทวนจำนวนไม่เกิน 100 เช่น


        มีไม้อยู่ 43 อัน (ตัวเลขฮินดูอารบิก)
        มีไม้อยู่ ๔๓ อัน (ตัวเลขไทย)
        มีไม้อยู่สี่สิบสามอัน (ตัวหนังสือ)

        43คือ4 สิบกับ3 หน่วย
        43=40+3
ความหมายของ 100, 200, 300, ..., 1,000
10 สิบเท่ากับ 100
1 ร้อย เขียนแทนด้วย 100
กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนจำนวนไม่เกิน 100 โดยใช้ภาพแสดงจำนวนหรือตัวนับที่เป็นสิ่งของขนาดเล็ก เช่น ไม้ไอศกรีม ไม้จิ้มฟัน ก้านไม้ขีด หรือก้อนหิน


 2. ตัวอย่าง มัดไม้

        มีไม้อยู่ 43 อัน (ตัวเลขฮินดูอารบิก)
        มีไม้อยู่ ๔๓ อัน (ตัวเลขไทย)
        มีไม้อยู่สี่สิบสามอัน (ตัวหนังสือ)

  แล้วให้นักเรียนช่วยกันเขียนบนกระดาน ดังนี้

  43คือ4 สิบกับ3 หน่วย
  43=40+3

 3. ให้นักเรียนเล่นเกมแท่งไม้แทนจำนวน


 4. ให้นักเรียนบอกจำนวนพร้อมกันทุกคน โดยดูจากตารางสิบและตารางหน่วยที่ครูแสดงจำนวนไม่เกิน 100 เช่น

  จำนวน 63

 5. สอนความหมายของ 100-1,000 โดยการรวมแผ่นตารางสิบให้ได้ 10 แผ่น แล้วให้นักเรียนบอกจำนวนพร้อมกัน เช่น
      10 สิบเท่ากับ 100 (1 ร้อย เขียนแทนด้วย 100)

 6. จากนั้น นำตารางร้อยมาวางเรียงกันไปเรื่อยๆ แทนจำนวน 100, 200, 300, ..., 1,000 แล้วให้ฝึกบอกจำนวน ดังต่อไปนี้

  10 ร้อยเท่ากับ 1,000
  (1 พัน เขียนแทนด้วย 1,000)
  แล้วสังเกตว่า จำนวน 1,000 จะมีเครื่องหมายจุลภาค [,] อยู่หน้าหลักร้อย

 7. นำแผนภูมิแสดงให้เห็นจำนวน 100-1,000 เฉพาะจำนวนที่เป็นร้อยหรือพัน ที่เป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แล้วให้นักเรียนอ่านจำนวนจากแผนภูมิพร้อมกัน


 8. ตัวอย่างแผนภูมิแสดงจำนวน 100-1,000

  ตัวเลขฮินดูอารบิก
  ตัวเลขไทย
  ตัวหนังสือ
  ตัวเลขฮินดูอารบิก
  ตัวเลขไทย
  ตัวหนังสือ
  100
  ๑๐๐
  หนึ่งร้อย
  200
  ๒๐๐
  สองร้อย
  300
  ๓๐๐
  สามร้อย
  400
  ๔๐๐
  สี่ร้อย
  500
  ๕๐๐
  ห้่าร้อย
  600
  ๖๐๐
  หกร้อย
  700
  ๗๐๐
  เจ็ดร้อย
  800
  ๘๐๐
  แปดร้อย
  900
  ๙๐๐
  เก้าร้อย
  1,000
  ๑,๐๐๐
  หนึ่งพัน

 9. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 10. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับจำนวนไม่เกิน 1,000 ดังนี้

  • จำนวน 10 เมื่อนับเพิ่มทีละสิบ ทั้งหมด 10 ครั้ง จะเป็นจำนวนเท่ากับ 100

  • จำนวน 100 เมื่อนับเพิ่มทีละร้อย ทั้งหมด 10 ครั้ง จะเป็นจำนวนเท่ากับ 1,000

  • การเขียนจำนวน 1,000 จะต้องเขียนเครื่องหมายจุลภาคหน้าหลักร้อยเสมอ

  • จำนวน 100-1,000 (เฉพาะจำนวนที่เป็นร้อยหรือพัน) สามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือได้


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ตัวนับ เช่น ไม้ไอศกรีม ไม้จิ้มฟัน ก้านไม้ขีด ก้อนหิน เป็นต้น

 2. เกมแท่งไม้แทนจำนวน

 3. ตารางร้อย, ตารางสิบ และตารางหน่วย

 4. แผนภูมิแสดงจำนวน 100-1,000

 5. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 9546
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155