เรขาคณิต (ป.4 แผน 32)


หัวข้อ :
รูปสมมาตร

สาระสำคัญ :
รูปสมมาตร คือ รูปที่เมื่อพับครึ่งแล้วทำให้แต่ละข้างของรอยพับทับกันสนิท รอยพับนี้เรียกว่า แกนสมมาตร และรูปบางรูปอาจมีแกนสมมาตรเพียงแกนเดียว แต่รูปสมมาตรบางรูปอาจมีแกนสมมาตรหลายแกน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดรูปเรขาคณิตให้ สามารถบอกได้ว่ารูปใดเป็นรูปสมมาตร และบอกแกนสมมาตรได้

สาระการเรียนรู้ :
รูปสมมาตร คือ รูปที่เมื่อพับครึ่งแล้วทำให้แต่ละข้างของรอยพับทับกันสนิท รอยพับนี้เรียกว่า แกนสมมาตร และรูปบางรูปอาจมีแกนสมมาตรเพียงแกนเดียว แต่รูปสมมาตรบางรูปอาจมีแกนสมมาตรหลายแกนกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตตามที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้ว เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม เป็นต้น


 2. ให้นักเรียนพับครึ่งกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วเขียนเส้นคดเคี้ยวหรือวาดรูปตามความพอใจบนรอยพับด้านหนึ่ง ใช้กรรไกรตัดตามเส้นที่วาด แล้วคลี่ออก เช่น 3. จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับภาพที่ได้ว่า ภาพแต่ละข้างขอองรอยพับมีรูปเหมือนกันหรือไม่ มีขนาดเท่ากันหรือไม่

 4. แนะนำว่ารูปที่ได้เรียกว่า รูปสมมาตร เพราะเมื่อพับครึ่งแล้วแต่ละข้างของรอยพับทับกันสนิทและรอยพับนี้เรียกว่า แกนสมมาตร แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่ายังมีแกนสมมาตรอื่นๆ อีกหรือไม่


 5. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม แจกรูปทั้งที่เป็นรูปสมมาตรและไม่ใช่รูปสมมาตร ให้กลุ่มละ 1 ชุด ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันพิจารณาและลองพับดูว่ารูปใดเป็นรูปสมมาตร รูปใดไม่เป็นรูปสมมาตร พร้อมทั้งหาจำนวนแกนสมมาตรของรูปที่เป็นรูปสมมาตร แล้วส่งตัวแทนออกมารายงานผลหน้าชั้น


 6. แจกแบบรูปเรขาคณิตที่เป็นรูปสมมาตร ให้นักเรียนลอกแบบรูปลงบนกระดาษแล้วตัดออกมา เช่น 7. ให้นักเรียนพิจารณารูปที่ตัดมา แล้วลองพับ และตอบคำถามดังนี้

  • รูปใดบ้างเป็นรูปสมมาตร

  • รูปใดบ้างมีแกนสมมาตร 1 แกน

  • รูปใดบ้างมีแกนสมมาตรมากกว่า 1 แกน

 8. ให้นักเรียนพิจารณารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเกี่ยวกับแกนสมมาตร เพื่อให้ได้คำตอบว่า

  • รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแกนสมมาตรกี่แกน

  • เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นแกนสมมาตรหรือไม่

  • รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตรกี่แกน

  • เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นแกนสมมาตรหรือไม่

 9. ให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาหาแกนสมมาตรของรูปต่างๆ ที่ไม่ใช่รูปเรขาคณิต เช่น รูปดอกไม้ รูปหัวใจ รูปดาว เป็นต้น โดยการพับกระดาษและสังเกตว่า รูปต่างๆ มีแกนสมมาตรรูปละกี่แกน รูปใดบ้างไม่มีแกนสมมาตร 10. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 11. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับรูปสมมาตร และแกนสมมาตร


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แบบรูปเรขาคณิต

 2. รูปต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปสมมาตร และไม่ใช่รูปสมมาตร

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 20265
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155