อัจฉรา คงแสนคำ
ประวัติส่วนตัว :
ชื่อ - สกุล นางอัจฉรา คงแสนคำ
วันเดือนปีเกิด วันที่ 9 พฤษภาคม 2496
บิดา นายสมคิด ปัญญาศร (ถึงแก่กรรม)
มารดา นางเปรมพิมล ปัญญาศร (ถึงแก่กรรม)
คู่สมรส พันเอก(พ)สะอาด คงแสนคำ
เริ่มรับราชการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2519
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สังกัด กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่อยู่ปัจจุบัน 244/171 หมู่ 3 ซอยรามอินทรา 5 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
การศึกษา :
ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุตะโชติประชาสรรรค์ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเสริมปัญญาเยาวชน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดัดดรุณี อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (ก.ศบ.) วิชาเอก ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การฝึกอบรม/สัมมนา :
8-10 เม.ย. 2540 การอบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29 พ.ย. 2543
การอบรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
17 ธ.ค. 2544 การอบรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
7 ส.ค. 2545 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดวางระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
5-9 พ.ค. 2546
การอบรมหลักสูตรการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
28 มี.ค. 2546 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2544
25-26 ส.ค. 2546 การอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น และการเขียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
15-16 ก.ย. 2546 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
18 ม.ค. 2547 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
5 ธ.ค. 2525 ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2527
ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2530 ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2540 ชั้นทุติยาภรณ์มงกุฎไทย
5 ธ.ค. 2544
ชั้นทุติิยาภรณ์ช้างเผือก
5 ธ.ค. 2544 ชั้นจักรพรรดิมาลา
เกียรติบัตรอื่นๆ ที่ได้รับ :
1.
เกียรติบัตรของกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ มิได้ลาป่วย ลากิจและมาสายติดต่อกันเป็นเวลารวม 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527
2.
เกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2545 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
3.
เกียรติบัตรรางวัลที่ 1 ประกวดห้องเรียนตามโครงการ "เรารัก ม.ก." ชั้น ม.1/2 ปีการศึกษา 2542 (อาจารย์ที่ปรึกษา)
4.
เกียรติบัตรอาจารย์ดีเด่นด้านผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติราชการ 3 ปี โดยไม่มีวันลา (1 พ.ค. 2541 - 30 เม.ย. 2544)
5.
เกียรติบัตรของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ในการเป็นครูที่ปรึกษาส่งประกวดโครงงานนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2545
6.
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดจัดบอร์ดวันสุนทรภู่ ชั้น ม.1/3 ปีการศึกษา 2546 (อาจารย์ีที่ปรึกษา)
7.
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดจัดบอร์ดวันแม่แห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ชั้น ม.1/3
ปีการศึกษา 2546 (อาจารย์ีที่ปรึกษา)
8.
ได้รับรางวัลชนะเลิศในการจัดป้ายนิเทศเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้น ม.1/3
ปีการศึกษา 2546 (อาจารย์ีที่ปรึกษา)
9.
เกียรติบัตรของโรงเรียนมัธยมสาธิตราชภัฎสวนสุนันทา ในการทำหน้าที่กำกับดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเกมยี่สิบสี่
โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2546
10.
ได้รับเลือกเป็นครูในดวงใจของครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ ปีการศึกษา 2547
11.
เกียรติบัตรของโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์การจัดบอร์ดวันแม่แห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ชั้น ม.1/1 ปีการศึกษา 2547 (อาจารย์ีที่ปรึกษา)
12.
เกียรติบัตรชนะเลิศการประกวดวารสารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ


บทสัมภาษณ์ : ลูกศิษย์เราก็คือลูกเรา

ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2547ที่มาข้อมูล : จากการสัมภาษณ์

    เรื่อง : บันทึกคุณครู
    เข้าชม : 1880
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155