เรขาคณิต (ป.4 แผน 30)


หัวข้อ :
วงกลม และส่วนประกอบของวงกลม

สาระสำคัญ :
รูปวงกลมเป็นรูปเรขาคณิตที่มีจุดทุกๆ จุดบนเส้นขอบของรูปห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากัน จุดคงที่เรียกว่า จุดศูนย์กลางของวงกลม ระยะที่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันเรียกว่า รัศมี และเส้นขอบของรูปเรียกว่า เส้นรอบรูปหรือเส้นรอบวง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สามารถบอกได้ว่า รูปหรือสิ่งของใดมีลักษณะเป็นรูปวงกลม

 2. เมื่อกำหนดรูปวงกลมให้ สามารถบอกจุดศูนย์กลาง รัศมี และสมบัติพื้นฐานของรูปวงกลมได้


สาระการเรียนรู้ :
ส่วนประกอบของรูปวงกลม


รูปวงกลมมีส่วนประกอบ ดังนี้

จุด ก เรียกว่า
จุดศูนย์กลางของรูปวงกลม
ขค คือ เส้นที่ลากผ่านจุดศูนย์กลาง เรียกว่า
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ขก, กค, กง คือ ระยะจากจุดศูนย์กลางมายังเส้นรอบวง เรียกว่า
รัศมี


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนลักษณะของรูปเรขาคณิตแต่ละชนิด โดยให้นักเรียนเล่นเกมแฟนพันธุ์แท้รูปเรขาคณิต


 2. ให้นักเรียนออกมาเลือกแบบรูปเรขาคณิตที่เป็นรูปวงกลม แล้วยกให้เพื่อนๆ ช่วยกันพิจารณาว่าถูกต้องหรือไม่


 3. ให้นักเรียนดูสิ่งของต่างๆ ทั้งที่เป็นวงกลม หรือมีบางส่วนเป็นวงกลม และไม่เป็นวงกลมแล้วบอกว่าส่วนใดเป็นวงกลม ส่วนใดไม่ใช่วงกลม


 4. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นวงกลม หรือมีส่วนของวงกลมให้เพื่อนๆ ช่วยกันพิจารณาว่าถูกต้องหรือไม่


 5. ครูแจกบัตรภาพวงกลมที่มีจุด ก เป็นจุดศูนย์กลาง ให้นักเรียนคนละ 1 รูป 6. จากนั้น ให้นักเรียนใช้นิ้วมือลากตามเส้นรอบวง แล้วบอกว่าเป็นรูปปิดหรือรูปเปิด แล้วแนะนำให้นักเรียนรู้จัก เส้นรอบรูป หรือ เส้นรอบวง และจุดศูนย์กลางของวงกลม (ครูติดรูปวงกลมไว้บนกระดานด้วย)

 7. ให้นักเรียนกำหนดจุด 3 จุด บนเส้นรอบวงตามใจชอบแล้วลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดศูนย์กลางกับจุดที่กำหนด โดยครูแสดงวิธีลากให้ดูบนกระดานด้วย แล้วให้นักเรียนวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงแต่ละเส้นมาเปรียบเทียบกััน ซึ่งจะได้ว่ายาวเท่ากัน


 8. ครูแนะนำว่า ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงเรียกว่า รัศมี ให้นักเรียนลากรัศมีของวงกลมอีก 2 - 3 เส้น แล้วร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปว่า รัศมีทุกเส้นของวงกลมเดียวกันย่อมยาวเท่ากัน


 9. ให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรงให้ผ่านจุดศูนย์กลาง โดยมีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวงไปพร้อมๆ กับที่ครูแสดงวิธีลากส่วนของเส้นตรงบนกระดาน แล้วตั้งชื่อส่วนของเส้นตรง เสร็จแล้วครูแนะนำว่าเส้นที่นักเรียนลากนี้ เรียกว่า เส้นผ่านศูนย์กลาง


 10. ให้นักเรียนช่วยกันบอกลักษณะของเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น ต้องลากผ่านจุดศูนย์กลาง มีจุดปลายทั้งสองอยู่บนเส้นรอบวง และยาวเป็น 2 เท่าของรัศมี และถามนักเรียนว่า จะลากเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นอื่นๆ อีกได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (ได้ เพราะเราลากส่วนของเส้นตรงผ่านจุดจุดหนึ่งได้หลายเส้น)


 11. ให้นักเรียนดูแผนภูมิแสดงส่วนต่างๆ ของรูปวงกลม แล้วบอกชื่อจุดที่เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม และส่วนของเส้นตรงที่เป็นรัศมี หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น


 12. ครูเขียนรูปวงกลมบนกระดาน แล้วให้นักเรียนออกไปเขียนรัศมีหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม


 13. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 14. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องรูปวงกลม และส่วนประกอบของวงกลม


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เกมแฟนพันธุ์แท้รูปเรขาคณิต

 2. แบบรูปเรขาคณิต

 3. ตัวอย่างสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปวงกลมหรือมีบางส่วนเป็นวงกลม เช่น ขวด แก้ว จาน นาฬิกา เป็นต้น

 4. บัตรภาพรูปวงกลม

 5. แผนภูมิแสดงส่วนต่างๆ ของรูปวงกลม

 6. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 8963
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155