การใช้ปริศนาคำทาย สอนให้นักเรียนรู้จักการคิด วิเคราะห์หาเหตุผลในการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลสุไหงโก-ลก นักเรียนของโรงเรียนเป็นเด็ก 2 ภาษา ทำให้ทางโรงเรียนของเราประสบปัญหาการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย เพราะนักเรียนจะเรียนรู้ได้ช้า คิดวิเคราะห์ไม่เป็น ให้ความหมายของคำไม่ได้ ทางโรงเรียนโดยงานวิชาการได้คิดหาแนวทางในการพัฒนาการสอนภาษาไทยให้แก่นักเรียนเหล่านี้ด้วยการสอนซ่อมเสริม

โดยใช้แบบฝึกอ่านหนังสือเป็นอันดับแรก ซึ่งจะเริ่มให้รู้จักพยัญชนะและสระเพียง 8 ตัวก่อน คือ เน้นที่พยัญชนะ 44 ตัว นำมาผสมกับสระ 8 ตัว คือ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู โดยการเปลี่ยนแปลงตัวอักษร เช่น ก สระอะ อ่านว่า กะ ข สระอะ อ่านว่า ขะ ค สระอะ อ่านว่า คะ

เมื่อนักเรียนอ่านได้คล่องแล้วครูผู้สอนจึงเพิ่มสระให้มากขึ้นจนครบทุกตัว นอกจากการสอนเสริมของครูแล้ว ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในเรื่องการเรียนภาษาไทยเป็นอันดับแรก ได้จัดทำหนังสือเสริมการอ่าน เป็นนิทานคำกลอนซึ่งใช้สอนได้ทั้งสามช่วงชั้น เพราะเนื้อหาสาระมีหลากหลายเหมาะสมกับตัวผู้เรียน นอกจากหนังสือเสริมการอ่านแล้ว ข้าพเจ้ายังได้จัดทำ หนังสือปริศนาคำทาย ขึ้นใช้อีกด้วย

ปริศนาคำทายที่ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นนั้น เพื่อให้ครูใช้เนื้อหาสอนนักเรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผลในการเรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผลในการเรียนรู้ มีด้วยกันทั้งหมด 2 ชุด ชุดที่ 1 มี 2 เล่ม ใช้สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 ทั้งนี้จะแตกต่างกันที่เนื้อหาสาระของคำตอบ เพราะถ้าเป็นช่วงชั้นที่ 1-2 คำตอบจะง่าย เป็นคำตอบเดียว แต่นักเรียนจะต้องคิดวิเคราะห์หาคำตอบ ซึ่งบางคำถามจะต้องคิดโยงใยไปในหลายเรื่อง ปริศนาคำทายชุดที่ 1 ทั้ง 2 เล่มนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 คือ ป.1-3 นักเรียนชั้น ป.3 ซึ่งอ่านหนังสือได้แล้ว สามารถอ่านเองจะหาคำตอบได้ โดยมีครูเป็นพี่เลี้ยง แต่สำหรับ ป.1-2 ซึ่งยังอ่านหนังสือไม่คล่อง เพราะเป็นนักเรียนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง บางครั้งแม้จะอ่านได้แต่การคิกวิเคราะห์ยังไม่กระจ่าง ข้าพเจ้าจึงให้ครูศิลปะและนักเรียนช่วยวาดภาพคำตอบเป็นรูปภาพสำหรับเฉลยให้นักเรียนทราบ หลังจากที่ครูอ่านคำถามให้นักเรียนฟังแล้ว คำถาทมของปริศนาคำทายชุดที่ 1 เป็นกาพย์ยานี 11 ดังตัวอย่าง เช่น

-----อะไรเอ่ยเป็นปลาขนมกินได้
--เครื่องประดับใช้งามสดสวย
--ผลไม้สำหรับคนรวย
--ใครทราบช่วยตอบเร็วเอย


ซึ่งในคำถามของเรื่องนี้ นักเรียนจะต้องคิดวิเคราะห์หาเหตุผล เพราะในชื่อเดียวกันที่เป็นคำตอบมีทั้งที่เป็นชื่อปลา ชื่อขนม ชื่อเครื่องประดับ ชื่อผลไม้อีกด้วย ครูจะเป็นผู้คอยชี้แนะชี้นำให้นักเรียนคิด โดยเฉพาะนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 ป.1-2 ซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก ครูจะต้องบอกใบ้ไปเรื่อยๆ เช่น “นักเรียนถ้าเป็นชื่อปลา ปลาอะไรเอ่ยที่นักเรียนเคยกิน ตัวสีแดงๆ สวยงาม เป็นปลาที่คนเลี้ยงไว้ขายนะคะ ไม่ใช่ปลาทะเล นำมาทำแกงส้ม นำมาทอดก็อร่อย และยังเป็นชื่อของขนม ของผลไม้ ของเครื่องประดับ” ครูก็บอกใบ้ไปเรื่อยๆ ถ้านักเรียนยังตอบไม่ได้ ครูก็จะให้นักเรียนดูคำตอบ ซึ่งเป็นภาพวาด มีปลาทับทิม ขนมทับทิม แหวนหัวทับทิม ผลทับทิม ซึงคำตอบก็คือ ทับทิม จะเห็นได้ว่า นักเรียนจะต้องรู้จักวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อหาคำตอบ หรือ

-----อะไรเอ่ยให้แสงสว่าง
--หลายรูปร่างทั้งเล็กใหญ่
--น้ำมันคือ เชื้อไฟ
--ตอบเร็วไวเมื่อทราบเอย


นักเรียนก็จะคิดและสามารถหาคำตอบได้โดยไม่ยากนัก เพราะหลายๆ คนคุ้นเคยกับคำว่าแสงสว่าง และโดยเฉพาะใช้น้ำมัน ซึ่งคำตอบก็คือ ตะเกียง นั่นเอง

สำหรับในช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปริศนาคำทายที่ใช้จะยากขึ้น นักเรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ เพราะคำตอบจะเป็นคำคล้ายคลึงกัน คำทายเรื่องหนึ่งจะมี 5 คำตอบ ดังตัวอย่าง

----มะ หนึ่งให้พึงคิด ผลสัมฤทธิ์คือความมัน (มะพร้าว)
มะ สองค่าอนันต์ เพื่อปรุงปันรสแซบดี (มะนาว)
มะ สามรสเคียงใกล้ ทดแทนได้อย่างเสรี (มะขาม)
มะ สี่ใบนั้นมี กลิ่นหอมดีใช้ใส่แกง (มะกรูด)
มะ ห้าสีสร้างสรรค์ อมส้มนั้นไม่แสลง (มะปราง)
หวานฉ่ำแกะพลิกแพลง โชว์แสดงฝีมือเอย


จะเห็นว่าผู้เรียนจะต้องรู้สึกถึงคุณสมบัติของพืช ผัก ผลไม้ คิดวิเคราะห์จากคำทาย เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องชัดเจน เป็นการเน้นให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล เจาะลึก จึงจะตอบคำถามได้ถูกต้อง

ข้าพเจ้าเห็นว่า การเรียนการสอนด้วยปริศนาคำทาย ทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำให้ครูในไปใช้สอนนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น ซึ่งได้รับผลดีเหมาะสมสำหรับนักเรียนที่จะเรียนรู้ เพราะได้คิดวิเคราะห์ หาเหตุผล จึงจะตอบคำทายได้ถูกต้องและยังได้เรียนรู้ภาษาไทยควบคู่ไปด้วย เพราะคำบางคำในปริศนาคำทาย จะต้องแปลไทยเป็นไทย เช่นคำว่า “ชีวิน” นักเรียนบางคนไม่ทราบความหมาย ซึ่งครูต้องสอนและอธิบายให้ผู้เรียนทราบ จึงเป็นการเรียนแบบบูรณาการได้ด้วย

ที่มาข้อมูล : อุมาพร บุญญาวิโรจน์ วารสารวิชากร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2547
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    เรื่อง : ห้องพักครู
    เข้าชม : 11668
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155