ระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการศึกษาบุตรสมาชิก (สุราษฎร์ธานี)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด
ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก
พ.ศ.2550

........................................
...

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 66 (9) และข้อ 91 (13) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด คณะกรรมการดําเนินการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สุราษฎร์ธานี จํากัด ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.
ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด พ.ศ.2550”
ข้อ 2.
ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ วันที่ 7 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 3.

ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด พ.ศ.2522 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4.
ผู้มีสิทธิ์ ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้จัดการ รองผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจํา ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด
ข้อ 5.
ให้ประธานกรรมการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 6.
ในระเบียบนี
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายถึง
 1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่น หรือที่อยู่ในกํากับของรัฐ
 2. วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย ในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
 3. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย , องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น , องค์กรปกครองในลักษณะพิเศษอื่นทุกประเภทที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่อ อย่างอื่น ที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย
 4. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
 5. โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด
 6. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ
“สถานศึกษาของเอกชน” หมายถึง
 1. สถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 2. โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและให้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ
“เงินบํารุงการศึกษา” หมายถึง เงินประเภทต่างๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่อยู่ในกํากับ มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองในลักษณะพิเศษอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล
“เงินค่าเล่าเรียน” หมายถึง เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่ง สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
“บุตร” หมายถึง บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่ง บิดา มารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น
“ปีการศึกษา” หมายถึง ปีการศึกษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่อยู่ในกํากับมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครอง ในลักษณะพิเศษอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือองค์การของรัฐบาล
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด
“เจ้าหน้าที่” หมายถึงเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจํา ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด ตามระเบียบ สหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ที่ถือใช้ปัจจุบัน
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สุราษฎร์ธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด
ข้อ 7.
การใช้สิทธิ์ขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินต่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน หรือ หลักฐานการรับเงินที่สถานศึกษาออกให้ ในกรณีผู้มีสิทธิ์มีคู่สมรสเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ด้วยกัน ให้คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นผู้ใช้สิทธิ์ขอรับเงินแต่เพียงฝ่ายเดียว
ในกรณีที่คู่สมรส ตามวรรคแรกได้หย่าขาดจากกัน หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่า ขาดจากกัน
ตามกฎหมายให้ฝ่ายที่ปกครองเลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ใช้สิทธิ์ขอรับเงินสวัสดิการเฉพาะบุตรที่อยู่ในปกครองของตน
ข้อ 8.
ในกรณีที่คู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของส่วน ราชการให้คู่สมรสดังกล่าวใช้สิทธิ์ขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรจากหน่วยงานต้นสังกัด แต่เพียงฝ่ายเดียว
ในกรณีที่คู่สมรส ตามวรรคแรกได้หย่าขาดจากกัน หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่า ขาดจากกัน ตามกฎหมายให้คู่สมรสซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และปกครองเลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ใช้สิทธิ์ขอรับเงิน สวัสดิการเฉพาะบุตรที่อยู่ในปกครองของตนเท่านั้น
ข้อ 9.
การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประเภท และ อัตราดังต่อไปนี้
 1. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญา หรือเทียบเท่าและหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงิน บํารุงการศึกษาได้เต็มจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประเภทและ ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
 2. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบํารุง การศึกษาเต็มจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตรา ที่กระทรวงการคลังกําหนด
 3. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอน ปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ต้อง เป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
 4. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจาก หลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนได้ครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ได้จ่าย ไปจริง แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
 5. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียน ครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่ กระทรวงการคลังกําหนด
ทั้งนี้ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตาม (2) หรือ (5) จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรตามระเบียบนี้ผู้ใดมีคู่สมรสที่มีสิทธิ์ ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหน่วยงานอื่นแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรตามระเบียบนี้ เว้นแต่ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรที่ ได้รับจากหน่วยงานอื่นนั้นต่ํากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรตามที่กําหนดในระเบียบนี้ก็ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู
ข้อ 10.
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามระเบียบนี้ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีของสหกรณ์ฯ
บทเฉพาะกาล
ข้อ 11.
กําหนดระยะเวลาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามความในข้อ 7 ให้ยกเว้น สําหรับผู้มีสิทธิและประสงค์ขอใช้สิทธิ์รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรที่ได้จ่ายไป ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2549


ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 1307
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155