ระเบียบ ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยาม (นครนายก)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
ว่าด้วย ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยาม
พ.ศ.2543
................................

อาศัยอำนาจตามในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด 62(9) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2543 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2543 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยาม ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยาม พ.ศ.2543"
   
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2543 เป็นต้นไป
   
 
หมวด 1 อัตราลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยาม
   
ข้อ 3.  สหกรณ์ฯสามารถจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม จำนวนไม่เกิน 2 คน สำหรับจำนวนจะมีเท่าใด ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ
   
 
หมวด 2
   
ข้อ 4. อัตราค่าจ้างต่อเดือนอยู่ระหว่าง 3,500 - 4,000 โดยในปีแรกจ้างในอัตรา 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
   
 
หมวด 3
   
ข้อ 5. ที่จะได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามของสหกรณ์ฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
   
 
 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีความรู้พื้นฐานไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 3. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี
 4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 5. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ข้อ 6. ให้คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจพิจารณากำหนดการรับสมัครและคัดเลือก โดยสอบสัมภาษณ์
   
ข้อ 7. การรับสมัคร ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประกาศรับสมัคร มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสหกรณ์ หรือตามแต่คณะกรรมการอำนวยการจะเห็นสมควร
   
ข้อ 8.   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองกับผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมาย พร้อมเอกสารตามประกาศ
   
ข้อ 9. ให้คณะกรรมการอำนวยการ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทำการสัมภาษณ์ และเสนอผลให้ประธานคณะกรรมการประกาศโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินวันถัดจากวันทำการสัมภาษณ์ ณ ที่ทำการสหกรณ์
   
ข้อ 10. การบรรจุตามประกาศ
   
 
 1. การบรรจุตามประกาศ
 2. ค่าจ้างต่อเดือนอัตรา 3,500.00 บาท
 3. ให้มีสัญญาจ้างเป็นปีๆ ไป
 4. มีบุคคลที่เชื่อถือค้ำประกันตามแต่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรอย่างน้อย 2 คน เป็นข้อราชการระดับ 4 ขึ้นไป
ข้อ 11.   ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยาม มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
   
 
 1. เฝ้าสถานที่ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สิน และรักษาความเรียบร้อยของสหกรณ์ฯ ดังนี้

  คนที่หนึ่ง ตั้งแต่เวลา 16.00 - 24.00 น.
  คนที่สอง ตั้งแต่เวลา 24.00-08.00 และรายละเอียดอื่นที่กำหนดในสัญญา


 2. ยืนหรือนั่งบริเวณที่จัดไว้ให้ หรือเดินโดยรอบบริเวณได้
 3. ตีระฆัง หรือใช้สัญญาณ ชั่วโมงละ 1 ครั้ง
 
หมวด 3 การพ้นจากตำแหน่ง
   
ข้อ 12.  ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยามออกเมื่อ
   
 
 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. ได้รับโทษจำคุก
 4. เลิกจ้าง
ข้อ 13.  คณะกรรมการดำเนินการ มีสิทธิเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยามได้ เมื่อมีมติเห็นสมควร
   
ข้อ 14.  ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยาม เมื่อหยุดงานวันใด ทางสหกรณ์ฯ จะไม่จ่ายค่าจ้างให้ในวันนั้น
   
ข้อ 15.  ให้ผู้จัดการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 


ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 1276
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155