ระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ (นครนายก)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ
พ.ศ.2548
................................

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์อมทรัพย์ครูนครนายก จํากัด ข้อ 16(3) ข้อ 62(9) และข้อ 86(4) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 46 ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่19 กันยายน 2548 ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จํากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2548 ดังต่อไปนี้

 

หมวด 1 ข้อกําหนดทั่วไป

   
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จํากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2548"
   
ข้อ 2.

ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จํากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2547 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ตาชั่ง มติหรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

   
ข้อ 3. 

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2548 เป็นต้นไป

   
ข้อ 4.

ในระเบียบนี้

   
 
 • “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จํากัด
 • “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูนครนายก จํากัด
 • “ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จํากัด
 • “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จํากัด
ข้อ 5.

ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้พิเศษตามระเบียบการนี้ คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับ ข้อ 70 ของสหกรณ์เพื่อมอบอํานาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองก่อนนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการวินิจฉัยอนุมัติเงินกู้ให้แก่ สมาชิกได้

   
ข้อ 6.  

สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินกู้พิเศษ ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่ต่ํากว่า 12 เดือนและเสนอคําขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้

   
ข้อ 7.   ให้เงินกู้พิเศษนั้นให้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสัญญาเดียวดังต่อไปนี้
   
 
 1. เพื่อการเคหะสงเคราะห์
 2. เพื่อการปลดหนี้จํานอง
 3. เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ตามข้อกําหนดในระเบียบนี้
 

อนึ่ง ให้ถือว่าการกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์อยู่ในลําดับแรก เงินกู้เพื่อปลดหนี้จํานองในลําดับสอง และเงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพอยู่ในลําดับสาม

   
ข้อ 8.   

การอนุมัติเงินกู้พิเศษนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจํานวนคณะกรรมการดําเนินการผู้เข้าประชุมพิจารณาคําขอกู้รายนั้น

   
ข้อ 9.

ในกรณีเห็นสมควร คณะกรรมการดําเนินการจะให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษ ตามสัญญารายก่อนไม่เสร็จก็ได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการดําเนินการ

   
ข้อ 10.   

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้วินิจฉัยอนุมัติเงินกู้พิเศษ ทั้งหนังสือกู้และเอกสารทางกฎหมายอย่างอื่นๆเกี่ยวกับเงินกู้นั้นได้จัดทําตามแบบที่กําหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผู้กู้จึงรับเงินจากสหกรณ์ได้

   
ข้อ 11.   

ในเมื่อถึงกําหนดที่สมาชิกผู้กู้ต้องใช้จ่ายเงินกู้พิเศษตามความมุ่งหมาย ต้องเสนอรายงานการใช้จ่ายเงินกู้ตามแบบที่กําหนดไว้พร้อมหลักฐานที่มีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ สหกรณ์อาจมอบให้กรรมการดําเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนการใช้จ่ายเงินกู้ตามรายงานนั้นๆอีกชั้นหนึ่งด้วย

   
ข้อ 12.   

ตราบใดที่ยังส่งเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ สมาชิกผู้กู้จะต้องยินยอมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการดําเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุง หรือทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพที่ใช้เงินกู้นั้นในเวลาอันสมควรได้เสมอและต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์

   
 

หมวด 2 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

   
ข้อ 13. 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่

   
 
 1. เงินกู้เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ
 2. เงินกู้เพื่อซื้ออาคาร หรือซื้อที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้สําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ
 3. เงินกู้เพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวข้องหรือจําเป็นแก่ (1) และ/หรือ (2)
ข้อ 14. 

สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 13 ต้องเสนอคําขอกู้ถึงคณะกรรมการดําเนินการตามแบบที่กําหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผลความจําเป็นที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารรายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินและ/หรืออาคารที่จะซื้อ กําหนดเวลา ราคาและสัญญาที่ทําไว้ หรือร่างสัญญาที่จะทํา รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จํานวนเงินซึ่งตนจะออกเอง กําหนดการใช้จ่ายเงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน

   
ข้อ 15. 

แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารนั้น ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการด้วย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป หรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสําคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการเพื่อการนี้ และต้องรายงานคณะกรรมการดําเนินการทราบด้วย

   
ข้อ 16. 

สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดําเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นควรสอบสวนและทํารายงานเกี่ยวกับคําขอกู้เงินพิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ

   
ข้อ 17. 

จํานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้นให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการดําเนินการ

   
ข้อ 18.  เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นั้นมีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกใช้จัดให้มีที่อยู่อาศัยของตนและครัวเรือนตามที่กล่าวในข้อ 13 มิใช่จัดให้มีขึ้นสําหรับให้เช่าหรือโอนแก่ผู้อื่น ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จ จะให้เช่าหรือโอนอาคารหรือที่ดินซึ่งใช้เงินกู้นั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่จําเป็นซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการก่อน
   
 

หมวด 3 เงินกู้พิเศษเพื่อการปลดหนี้จํานอง

   
ข้อ 19. 

เงินกู้พิเศษเพื่อการปลดหนี้จํานองนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้แก่สมาชิกที่มีภาระหนี้จํานองก่อนวันที่สหกรณ์ประกาศใช้ระเบียบนี้เป็นลําดับแรก อนึ่ง เมื่อสหกรณ์ประกาศใช้ระเบียบนี้แล้ว ถ้าสมาชิกประสงค์ขอกู้เงินแต่สหกรณ์ไม่มีเงินให้กู้ สมาชิกจะนําไปจํานองเจ้าหนี้รายอื่นก็ได้ หากมีความประสงค์ขอให้สหกรณ์ปลดหนี้จํานอง คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้ในลําดับสอง

   
ข้อ 20. 

สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้ดังกล่าวในข้อ 19 ต้องเสนอคําขอกู้ถึงคณะกรรมการดําเนินการตามแบบที่กําหนดไว้63243 . รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นหนังสือสัญญาจํานองและหนี้ที่แท้จริง

   
ข้อ 21.  จํานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดหนี้จํานอง ซึ่งให้แก่สมาชิผู้กู้คนหนึ่งๆนั้นให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการดําเนินการ
   
 

หมวด 4 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

   
ข้อ 22. 

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้นให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนและครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรและพอใจว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่ผู้กู้

   
ข้อ 23. 

สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้ดังกล่าวในข้อ 22 ต้องเสนอคําขอกู้ถึงคณะกรรมการดําเนินการตามแบบที่กําหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่งสินทรัพย์ที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จํานวนทุนที่ซึ่งตนจะออกเอง รายการรายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนั้น กําหนดการใช้จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นประกัน

   
ข้อ 24. 

สมาชิกผู้ขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่าตนจะออกทุนเองเป็นจํานวนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจํานวนทุนทั้งหมดซึ่งต้องการให้การลงทุนประกอบอาชีพที่ตนกระทํานั้น

   
ข้อ 25. 

สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการดําเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทํารายงานเกี่ยวกับคําขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อเท็จจริงและความร่วมมือ

   
ข้อ 26. 

จํานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้นให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการดําเนินการ

   
 

หมวด 5 หลักประกันสําหรับเงินกู้พิเศษ

   
ข้อ 27.  ในการขอกู้เงินกู้พิเศษนั้น ผู้กู้ต้องทําหนังสือยื่นต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ ถ้าจํานวนเงินกู้พิเศษไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก ถ้าจํานวนเงินกู้พิเศษมากกว่าค่าหุ้นและเงินฝากซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจํานอง จํานองเป็นประกันเต็มจํานวนเงินกู้รายนั้นโดยต้องใช้ราคาของทางราชการเป็นราคากลาง การประเมินอาจสูงหรือต่ํากว่าราคากลางได้ ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรประเมินให้สูงกว่าราคากลางจะต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของราคาทางราชการ โดยได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ เงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นต้องอยู่ภายในร้อยละ หกสิบ แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น อสังหาริมทรัพย์รายหนึ่งๆสามารถนํามาใช้ค้ําประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน 2 ราย กรณีมีสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกัน ต้องทําประกันภัย
   
 

อสังหาริมทรัพย์ที่นํามาเป็นหลักประกัน มีเจ้าของร่วมหลายคน ในการจดจํานองให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

   
 
 1. ให้เจ้าของร่วมทุกคนมาจดจํานองต่อสหกรณ์
 2. ให้เจ้าของร่วมทุกคนมาแสดงความยินยอมในการจํานองบางส่วนของผู้กู้ต่อสหกรณ์
 3. ห้ผู้กู้แบ่งแยกให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงมาจดจํานอง (ข) มีเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นควรนํามาเป็นประกันโดยจํานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ ต้องอยู่ภายในมูลค่าของเงินฝากนั้น ในกรณีจํานวนเงินกู้พิเศษเกินกว่าค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็จะต้องไม่ถอนเงินฝาก หรือถอนได้ก็เฉพาะส่วนที่เกินเงินกู้ที่เหลือ (ค) มีหลักทรัพย์รฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสถาบันการเงินอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรนํามาเป็นประกันเงินกู้รายนั้น โดยจํานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นและเงินฝากของผู้กู้ ต้องอยู่ภายในร้อยละ แปดสิบ แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น
ข้อ 28. 

การเปลี่ยนหลักประกัน เมื่อสมาชิกผู้กู้ส่งคืนเงินกู้ไปได้ระยะหนึ่ง มีความประสงค์จะเปลี่ยนหลักประกัน สามารถทําได้โดยยื่นหนังสือต่อสหกรณ์พร้อมหลักฐานแห่งหลักประกันที่ขอเปลี่ยน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ

   
 

หมวด 6 การส่งคืนเงินกู้พิเศษ

   
ข้อ 29. 

คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณากําหนดให้ผู้กู้เงินกู้พิเศษ ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ย เป็นจํานวนกี่งวด ก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จํานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ดังนี้ เงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ชําระไม่เกิน 60 งวด เงินกู้เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ชําระไม่เกิน 100 งวด เงินกู้เกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท ชําระไม่เกิน 150 งวด เงินกู้เกิน 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท ชําระไม่เกิน 200 งวด เงินกู้เกิน 600,000 บาท ขึ้นไป ชําระไม่เกิน 240 งวด การนับจํานวนงวด นับตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนเวลา

   
ข้อ 30.  ในกรณีใดๆดังกําหนดตามข้อบังคับข้อ 18 เงินกู้พิเศษเป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมด้วยดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงเวลาที่ให้ไว้
   
ข้อ 31.  ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จํากัดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2548 (นายฉันทวุฒิ สําราญจิตร์) รองประธานกรรมการ ทําการแทน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จํากัด
   
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จํากัด
ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2549

   

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์อมทรัพย์ครูนครนายก จํากัด ข้อ 16(3) ข้อ 62(9) และข้อ 86(4) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 47 ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2549 ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จํากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2548 ดังต่อไปนี้

   
ข้อ 1.  ระเบียบนี้ว่าด้วย “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จํากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2549”
   
ข้อ 2. 

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2549

   
ข้อ 3.  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 9 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จํากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ข้อ 9 ในกรณีเห็นสมควร คณะกรรมการดําเนินการจะให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษ ตามสัญญารายก่อนไม่เสร็จก็ได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการดําเนินการ
   
   

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2549

(นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จํากัด


 


ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 805
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155