การเตรียมความพร้อม (ป.1 แผน 10)


หัวข้อ :
การลากเส้น : ลีลามือ

สาระสำคัญ :
การลากเส้นสามารถทำให้เกิดเป็นตัวเลขและภาพต่างๆ ได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดส่วนของเส้นตรงในแนวต่างๆ หรือรูปอย่างง่าย สามารถเขียนให้เหมือนแบบได้

สาระการเรียนรู้ :


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
  1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นเกมทายซิใครเอ่ย จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการทายภาพว่าใช้วิธีใดในการหาคำตอบ


  2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองว่า เส้นต่างๆ มีเส้นอะไรบ้าง มีวิธีลากอย่างไรบ้าง ให้นักเรียนออกมาเขียน


  3. ครูให้นักเรียนดูลักษณะลายเส้นจากบัตรภาพเส้นพื้นฐาน 13 เส้น และช่วยกันตั้งชื่อ พร้อมทั้งลากเส้นตามแบบกลางอากาศ


  4. ให้นักเรียนฝึกลากเส้นลักษณะต่างๆ ตามแบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อม หน้า 43 – 61 โดยครูคอยให้คำแนะนำ และอธิบายทิศทางของลูกศร


  5. ครูแจกแบบฝึกทักษะ ให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้าน พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม


  6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะของเส้นต่างๆ ที่ฝึกลีลามือ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
  1. บัตรภาพเส้นพื้นฐาน

  2. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกหัด 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
  • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แผนการสอน
    เข้าชม : 13944
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155