ระเบียบ ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ (นครนายก)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
ว่าด้วย วิธีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
พ.ศ.2543
...............................

เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรม อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 86(5) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 4/2543 วันที่ 6 เมษายน 2543 จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการพ.ศ.2543 ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2543"
   
ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน 2543
   
ข้อ 3.   บรรดาระเบียบหรือมติอื่นใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
   
ข้อ 4.  ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ประกาศรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการระหว่างวันที่ 10 - 25 ธันวาคม ของทุกปี เว้นวันหยุดราชการ
   
ข้อ 5.    การเลือกตั้งแบ่งเป็น 2 ส่วน มีคณะกรรมการดำเนินการ 15 คน
   
  5.1 ส่วนที่ 1 เป็นประธานกรรมการ จำนวน 1 คน จากสมาชิกทั่วไป
   
  5.2 ส่วนที่ 2 เป็นกรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
   
 
 • กลุ่มสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก 9 คน จากสมาชิกสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครนายก 4 คน อำเภอบ้านนา 2 คน อำเภอองครักษ์ 2 คน อำเภอปากพลี 1 คน
 • กลุ่มมัธยมศึกษา 3 คน จากสมาชิกสังกัด สามัญศึกษาจังหวัดสังกัดอำเภอเมือง อำเภอปากพลี 2 คน อำเภอองครักษ์ 2 คน อำเภอบ้านนา 1 คน
 • กลุ่มสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสหกรณ์ 1 คน จากสมาชิกสังกัดศึกษาธิการจังหวัด, ศึกษาการอำเภอเมือง, ศึกษาธิการอำเภอบ้านนา, ศึกษาธิการอำเภอองครักษ์, ศึกษาธิการ อำเภอปากพลี, ร.ร. เอกชน, เทศบาลเมืองนครนายกและสมาชิกที่ชื่ออยู่สำนักงานสหกรณ์
 • กลุ่มอาชีวศึกษา และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 คน จากสมาชิกสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในจังหวัดนครนายกและการศึกษานอกโรงเรียน
ข้อ 6. คุณสมบัติของผู้สมัครรับการเลือกตั้ง
   
 
 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ที่ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดนครนายก
 2. ไม่เป็นคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันมาแล้วสองวาระติดต่อกัน
 3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด
 4. ไม่เคยผิดนัดส่งเงินงวดชำระหนี้ในระยะเวลา สองปี นับถึงวันที่ 25 ธันวาคม ของปีที่สมัคร
 5. ไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 52 การถือว่าเป็นสมาชิกสังกัดอยู่ในกลุ่มใด ให้ถือวันที่ระบุในคำสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้รวมถึงการได้รับคำสั่งให้ไปรักษาราชการแทน รักษาการแทนในตำแหน่ง หรือการปฏิบัติราชการในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ด้วย
ข้อ 7. ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ให้ยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งต่อกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายกจำกัดด้วยตนเอง และต้องมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย 3 คน เมื่อสมัครแล้วถอนไม่ได้
   
ข้อ 8.  สมัครเข้ารับการเลือกตั้งได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
   
ข้อ 9.   การกำหนดหมายเลขผู้สมัคร ให้กำหนดหมายเลขตามลำดับการสมัคร ก่อน หลังถ้ามาพร้อมกันให้ใช้วิธีจับฉลากหมายเลขสมัครของแต่ละคน
   
ข้อ 10.  ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัดเป็นเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
   
ข้อ 11. วิธีดำเนินการเลือกตั้ง
   
 
 1. กรรมการประจำกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มดำเนินการเลือกตั้งเองโดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 10 เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งหากเป็นตำแหน่งประธานกรรมการให้นำคะแนนมารวมกันโดย มีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่รวมคะแนนแจ้งผลต่อไป
 2. การเลือกตั้งให้สมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้งโดยตรงด้วยตนเอง และวิธีลับ ณ ที่ประชุมใหญ่ตามสถาน ที่คณะกรรมการดำเนินเลือกตั้งกำหนด ตามเวลาที่คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบ
  การเปิดการลงคะแนน ให้กรรมการประจำหีบบัตรเลือกตั้ง เปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าผู้เลือกตั้งว่าเป็นหีบเปล่าแล้ว ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจไว้ จนกว่าการเลือกตั้งจะหมดเวลา
   
  ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด ผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งไปแสดงตนต่อกรรมการตรวจสอบรายชื่อและจ่ายบัตรเลือกตั้ง โดยแสดงบัตรสมาชิก หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่นใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือจักรยานยนต์ ฯลฯ
   
  ผู้ที่ไม่มีชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ และไม่มีบัตรดังกล่าวข้างต้นไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
   
  ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายกจำกัด และผู้ไม่มีชื่อให้ร้องขอเพิ่มชื่อต่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
   
 
 • การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ผู้ลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายให้ตรงกับหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครที่ตนต้องการเลือกในบัตร ให้ทำเครื่องหมายได้ไม่เกินจำนวนกรรมการดำเนินการ ในเขตนั้น ในกลุ่มนั้นๆ ให้หย่อนบัตรเลือกตั้งประจำหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง
 • การนับคะแนนเมื่อหมดเวลาตามที่กำหนด ให้กรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้งเปิดหีบบัตรนับ คะแนนโดยเปิดเผย เมื่อนับคะแนนการเลือกตั้งในหีบหมดแล้วให้รวมคะแนนจัดลำดับที่ได้รับ การเลือกตั้งแจ้งให้สมาชิก ณ ที่นั้นทราบโดยเปิดเผยกรณีผลการเลือกตั้งมีคะแนนเท่ากัน-ให้ใช้วิธีจับสลากสำหรับผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันเพื่อให้ได้กรรมการเท่าจำนวนที่กำหนดในกลุ่มนั้น
 • กรณีผู้สมัครพอดีกับจำนวนกรรมการที่มีในแต่ละกลุ่ม ก็ไม่ต้องมีการลงคะแนนและถือว่าผู้สมัครนั้นๆ ได้รับคะแนนเลือกตั้งตามลำดับ
ข้อ 12. บัตรเลือกตั้งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
   
 
 1. บัตรปลอม
 2. บัตรที่ไม่ได้กาเครื่องหมายตามข้อ 11.3
 3. บัตรที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าจำนวนกรรมการแต่ละกลุ่ม
ข้อ 13. ให้สหกรณ์นำรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ตามข้อ 11 เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อให้สมาชิกพิจารณาอนุมัติ ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งตามข้อบังคับข้อ 58 เป็นคณะกรรมการดำเนินการอย่างสมบูรณ์
   
ข้อ 14. กรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ผู้ร้องเรียนยื่นหนังสือร้องเรียนพร้อมหลักฐานต่อประธานกรรมการดำเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันเลือกตั้ง
   
ข้อ 15. ให้ประธานกรรมการดำเนินการ โดยความเห็นของคณะกรรมการดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน สืบสวนหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการถือเป็นสิ้นสุด
   
ข้อ 16. ให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการ รักษาการตามระเบียบและให้มีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
   
 
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2543


ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 750
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155