ระเบียบ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร (อุดรธานี)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
ว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร
พ.ศ.2544
..............................


อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อุดรธานี จำกัด ข้อ 62(9) และข้อ 83 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 17/2544 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2544 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2539"
 
ข้อ 2. ให้ยกเลิก
 
  ---(1)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่ารักษาพยาบาล
--------แก่พนักงานสหกรณ์ พ.ศ.2539 และบรรดาระเบียบ ข้อกำหนดอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
 
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
 
  ---"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
 
  ---"พนักงานสหกรณ์" หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์จ้างไว้ให้ปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งพนักงาน ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
--- หัวหน้าฝ่าย รองผู้จัดการ ผู้จัดการ
 
  ---"โรงเรียนรัฐบาล" หมายถึง โรงเรียนรัฐบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จัดระดับการศึกษาไม่สูงกว่าอนุปริญญา
--- หรือเทียบเท่า โรงเรียนเตรียมทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย โรงเรียนส่วนท้องถิ่น
--- ที่มีหลักสูตรแยกต่างหากจากปริญญาตรี
 
  ---"โรงเรียนเอกชน" หมายถึง โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนเอกชน
--- ที่ใช้หลักสูตรของโรงเรียนเอง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
 
  ---"เงินบำรุงการศึกษา" หมายถึง เงินที่โรงเรียนรัฐบาลเรียกเก็บในปีการศึกษาเป็นค่าลงทะเบียนหรือค่าขึ้นทะเบียน
--- หรือค่าบำรุงห้องสมุดหรือห้องวิทยาศาสตร์ ค่าบำรุงพลศึกษาและหัตถกรรม ค่าบำรุงโรงเรียน หรือค่าบำรุงวิทยาลัย
--- ค่าบำรุงกีฬา ค่าวัสดุฝึกหัดหรือค่าภาคปฏิบัติ หรือค่าบำรุงศิลปศึกษา ค่าห้องพยาบาล ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร
--- บังคับค่าหน่วยกิจ
 
  ---"เงินค่าเล่าเรียน" หมายถึง เงินค่าเล่าเรียนที่โรงเรียนเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
--- และให้หมายความรวมถึงค่าธรรมเนียมในโรงเรียนเอกชนเฉพาะที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เรียกเก็บใน
--- ปีการศึกษาเป็นค่าลงทะเบียนค่าห้องสมุด ค่าบำรุงกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบำรุงโรงเรียน
 
---"บุตร" หมายถึง บุตรชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม
--- ของผู้อื่นแล้ว และต้องมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์
 
  ---"ปีการศึกษา" หมายถึง ปีการศึกษาที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัย
--- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ข้อ 4. ให้พนักงานสหกรณ์มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบำรุงการศึกษา และหรือเงินค่าเล่าเรียนบุตรของตนได้เพียบคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบนี้
 
  การนับลำดับบุตร ให้นักเรียนตามลำดับการเกิดก่อนเกิดหลังไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใดหรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่ก็ตาม
 
  กรณีผู้มีสิทธิมีบุตรเกินสามคน ต่อมาบุตรคนใดคนหนึ่งในจำนวนสามคนตามวรรคหนึ่งเสียชีวิตก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้เพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนบุตรที่เสียชีวิตนั้นโดยให้นับบุตรคนที่อยู่ลำดับถัดไปก่อน
 
ข้อ 5. การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บเป็นเงินบำรุงการศึกษา หลักสูตรไม่สูงกว่าอนุปริญญาตรี ให้ได้รับเต็มจำนวนที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
 
ข้อ 6. การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ที่สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บเป็นค่าเล่าเรียน ซึ่งหลักสูตรไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเต็มจำนวนที่จ่ายจริงถ้าหลักสูตรสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ไม่สูงกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รับครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงเงินค่าเล่าเรียนตามวรรคก่อนต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
 
ข้อ 7. พนักงานสหกรณ์ผู้ใดมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบำรุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรของตนเองจากรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือจากนายจ้างของหน่วยงานที่มิใช่สหกรณ์ พนักงานสหกรณ์ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบำรุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรของตนเองตามระเบียบนี้เว้นแต่สิทธิที่ได้รับนั้นต่ำกว่าที่พึงจะได้รับตามระเบียบนี้ ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิเบิกเพิ่มได้เท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่
 
ข้อ 8. พนักงานสหกรณ์ผู้ใดมีคู่สมรสเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสหกรณ์อื่นใดหรือเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิ และเป็นผู้เบิกรับเงินช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และหรือเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานดังกล่าว พนักงานสหกรณ์ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบำรุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรของตนตามระเบียบนี้ เว้นแต่สิทธิที่คู่สมรสได้รับนั้นต่ำกว่าที่พึงจะได้รับตามระเบียบนี้ ในกรณีเช่นนี้ให้มีสิทธิเบิกเพิ่มเติมได้เท่าจำนวนที่ยังขาดอยู่
 
ข้อ 9. ในกรณีที่พนักงานสหกรณ์ ผู้ใดมีคู่สมรสเป็นพนักงานสหกรณ์ด้วยกันให้สามีเป็นผู้เบิก ถ้าคู่สมรสหย่าขาดจากกันหรือแยกกันอยู่ โดยังไม่ได้ดำเนินการหย่าตามกฎหมายให้คู่สมรสหย่าขาดจากกันหรือแยกกันอยู่ โดยยังไม่ได้ดำเนินการหย่าตามกฎหมายให้คู่สมรสที่ปกครองบุตรมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้ตามจำนวนบุตรที่อยู่ในอำนาจปกครองของตน
 
ข้อ 10. การขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามนัยข้อ 5 หรือ ข้อ 6 ให้ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นคำขอรับเงินต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยผ่านการตรวจสอบของผู้จัดการ
   
  แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรและเอกสารประกอบการพิจารณา ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด
 
ข้อ 11. ในกรณีที่พนักงานสหกรณ์ใช้สิทธิตามระเบียบนี้โดยทุจริต หรือกรอกข้อความในคำขอเบิกเงินตามระเบียบนี้เป็นเท็จ นอกจากจะต้องรับโทษทางวินัยให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ตลอดไป
ถ้าปรากฏว่าพนักงานสหกรณ์ผู้ใดได้ใช้สิทธิเบิกเงินโดยทุจริต หรือกรอกข้อความเป็นเท็จ
และได้รับเงินไปแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชารีบรายงานผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน เรียกเงินคืนทันที
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2544


(ลงชื่อ)..........................

(นายสุรพงษ์ วงศ์อารีย์)
ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ).......................
(นายวิชัย ศรีสวัสดิ์)
เลขานุการ

ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

    เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
    เข้าชม : 2098
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155