ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | ห้องพักครู
   

ฝากน้องหนูกับคุณครู : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ให้แก่นักเรียน
   

ภาษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งของมนุษย์ ในอันที่จะนำไปสู่การติดต่อสื่อสาร การศึกษาหาความรู้ การถ่ายทอดวัฒนธรรม จากชนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2541 จึงได้ระบุความสำคัญของภาษาไทยว่า ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนไทยให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์

จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ภาษาไทยยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ำค่า ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรแก่การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

ปัจจุบันหลายฝ่ายกำลังวิตกกังวลเรื่องการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องของคนในสังคม ทั้งการอ่านและการเขียน ผลการวิจัยสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษาของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาษาไทยของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำสมรรถภาพที่มีปัญหาได้แก่ ทักษะการอ่านและเขียน

จากการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ของกรมวิชาการพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

สำหรับความสามารถด้านการเขียนนั้น นักเรียนยังมีปัญหาในการเขียนสะกดคำยาก ยังเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง เขียนหนังสือตกๆ หล่นๆ ขาดความระมัดระวัง จากรายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์จุดอ่อนด้านทักษะเบื้องต้นทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาร้อยละ 59.68 ยังมีจุดอ่อนในการเขียนสะกดคำ

"ผลการวิจัยสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ในโรงเรียนประถมศึกษาของกองวิจัยทางการศึกษา
กรมวิชาการ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
สมรรถภาพที่มีปัญหา ได้แก่ ทักษะการอ่านและเขียน"

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุงจึงได้กำหนดนโยบายเสริมสร้างประสิทธิภาพการอ่านคล่องเขียนคล่องขึ้น และได้มอบหมายให้หน่วยศึกษานิเทศก์ดำเนินโครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพการอ่านคล่องเขียนคล่อง เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการอ่านเขียนของนักเรียนระดับห้องเรียน ชั้นเรียน อำเภอ และจังหวัด เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างเสริมประสิทธิภาพการอ่านคล่องเขียนคล่อง และเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ระดมสรรพกำลังแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุงได้กำหนดนโยบาย 3 ประการ เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพการอ่านคล่องเขียนคล่อง ดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 แสดงการกำหนดนโยบาย 3 ประการของ สปจ.พัทลุง


สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดได้ดำเนินการตามนโยบาย 3 ประการ เริ่มด้วยการ

กำหนดนโยบายแล้วแจ้งให้บุคลากรในสังกัด ทั้งภายใน สปจ.สปอ./ก. และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนทราบ โดยแจ้งเป็นหนังสือราชการและทำเป็นจดหมายจากผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดถึงโรงเรียน โดยบอกให้ทราบถึงปัญหาการอ่านเขียนของนักเรียน พร้อมกับขอความร่วมมือในการเร่งรัดการแก้ปัญหาการอ่านเขียนของนักเรียน

ก้าวต่อไปคือ การตรวจสอบคุณภาพของนักเรียน โดย สปจ. ร่วมกับ สปอ./ก. และโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพนักเรียน เพื่อต้องการทราบจุดเด่นจุดด้อยของนักเรียน โดยการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มทักษะภาษาไทย การอ่านและการเขียนทุกคน ทุกโรงเรียน ทั้งจังหวัด โดยดำเนินการดังนี้

  1. จัดทำแบบทดสอบการอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดคำ จัดส่งไปให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

  2. โรงเรียนดำเนินการทดสอบนักเรียนชั้น ป. 2 ทุกคน ทุกโรงเรียนพร้อมกันทั้งจังหวัด ตามเวลาที่ สปจ. กำหนด

  3. โรงเรียนบันทึกคะแนนของนักเรียนเป็นรายบุคคลว่า นักเรียนแต่ละคนอ่านผิดกี่คำเขียนผิดกี่คำ แล้วส่งผลการทดสอบให้ สปอ./ก.

  4. สปอ./ก. วิเคราะห์ผลการทดสอบของนักเรียนแต่ละคนโดยใช้เกณฑ์ของ สปจ. คือนักเรียนคนใดได้คะแนนอ่านเขียนต่ำกว่าร้อยละ 65 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ แล้วรวบรวมผลการวิเคราะห์ทั้งหมดส่งให้ สปจ.

  5. สปจ. จัดพิมพ์รายชื่อของนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละโรงเรียน มอบให้ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ศึกษานิเทศก์จังหวัดและอำเภอที่รับผิดชอบการพัฒนาการส่วนภาษาไทย คนละ 1 ชุด พร้อมกับส่งให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียน เพราะฉะนั้น ทุกฝ่ายจะมีรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละโรงเรียนที่ต้องดูแลช่วยเหลือตรงกัน ดังแผนภูมิที่ 2
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมอบหมายให้สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ กลุ่มโรงเรียน ร่วมกับโรงเรียน ค้นหาแนวทางแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอร่วมกับกลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนระดมสรรพกำลังค้นหาแนวทางแก้ปัญหา และร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มทักษะภาษาไทย สมรรถภาพ


การอ่านและการเขียน โดยเน้นพิเศษสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมแก้ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางอำเภอ

อำเภอเมืองพัทลุง ได้ประชุมผู้บริหารโรงเรียน แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มทักษะภาษาไทย และมอบหมายให้โรงเรียนคิดค้นหาแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ละโรงเรียนได้คิดและจัดกิจกรรมที่ลากปลาย โดยเฉพาะกิจกรรมค่ายภาษา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เด่นของอำเภอนี้ อำเภอแบ่งสายกันนิเทศติดตามผลอย่างใกล้ชิด

อำเภอเขาชัยสน จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน และแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพให้ทราบเช่นกันแต่ละโรงเรียนได้คิดค้นแนวทางแก้ปัญหานักเรียนที่อ่อนด้อยด้านการอ่านและเขียนอย่างคึกคักและหลากหลาย อำเภอจัดกิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ เฉพาะกลุ่มทักษะภาษาไทย พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการออกนิเทศติดตามผลและตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเป็นระยะๆ และให้ข้อมูลผลการสอบย้อนกลับแก่โรงเรียนทุกครั้งเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขพัฒนา

อำเภอป่าบอน หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอได้กำหนดนโยบายการอ่านคล่องเขียนคล่องว่า "นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ต้องอ่านได้ ลายมือสวย"

มีเป้าหมายให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่อง ได้มอบหมายให้โรงเรียนค้นหาแนวทางแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และให้รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของการพัฒนาให้อำเภอทราบทุกเดือนสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนิเทศติดตามผลและประเมินผลการอ่านคล่องเขียนคล่องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกคนเป็นระยะๆ พร้อมกับแจ้งผลการประเมินให้โรงเรียนทราบทุกครั้ง

อำเภอศรีบรรพต นอกจากจะประชุมผู้บริหารโรงเรียนและแจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพให้ทราบแล้ว ยังจัดหาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาการสอนภาษาไทย โดยร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายภาษาไทยโดยไม่พักค้างคืนให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ สปจ. โดยแบ่งการเข้าค่ายเป็น 3 กลุ่ม ตามจุดที่ใกล้โรงเรียน สปอ. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอน ปะรกอบด้วย ครูสอนภาษาไทยในกลุ่มโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่ง นักเรียนจากโรงเรียนมายังจุดที่ดำเนินการสอน กิจกรรมนี้จัดในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สปอ. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามผลทุกโรงเรียน

อำเภออื่นๆ ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมแก้ปัญหาการอ่านเขียนอย่างหลากหลายและทั่วถึง

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามผล แบ่งเป็น 4 สาย แต่ละสายมีผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดทั้ง 2 คน และหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นประธานคณะกรรมการแต่ละสายประกอบด้วยศึกษานิเทศก์จังหวัด หัวหน้าฝ่ายทุกคนใน สปจ. โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนิเทศติดตามผลอำเภอ และโรงเรียนโดยเน้นการนิเทศช่วยเหลือและการเสริมแรง

นอกจากนั้น สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยังกระตุ้นและเสริมแรง โดยแจ้งผลการพัฒนาและก้าวหน้าของโครงการผ่านที่ประชุมหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ทุกเดือน

ขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินงาน คือ การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนอีกครั้ง โดยการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มทักษะภาษาไทยทุกคน ทุกโรงเรียน เหมือนกับที่ดำเนินการในครั้งแรก ประมาณต้นเดือนมีนาคม แล้วนำผลการประเมินมาเปรียบเทียบกัน เพื่อดูความก้าวหน้าของโรงเรียนและอำเภอ

การพัฒนาแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนให้บังเกิดผลนั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง

ประทีป แสงเปี่ยมสุข

ที่มาข้อมูล :
5 มิถุนายน 2557
ห้อง/หลอก/หลอน (The Rooms)
Edge of Tomorrow
ไฟลท์ 7500 ไม่ตกก็ตาย (7500)
ศรีธนญชัย 555+
12 มิถุนายน 2557
มันเปลี่ยวมาก
ปอบหน้าปลวก
อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร 2 (How to Train Your Dragon 2)
มาเลฟิเซนต์ กำเนิดนางฟ้าปีศาจ (Maleficent)
19 มิถุนายน 2557
The Rover
เลิฟสุดจิ้น ฟินสุโค่ย
Grace of Monaco
ล่าทะลุศตวรรษ (Iceman)
ห้องหุ่น
คู่หูล้างบางนรก (Zulu)
จิ๊กซอว์ ต่อรักให้ลงล๊อค (Chinese Puzzle)
26 มิถุนายน 2557
Magic Magic
ทรานส์ฟอร์เมอร์ส : มหาวิบัติยุคสูญพันธุ์ (Transformers: Age of Extinction)
กรุงเทพมหานคร
Major Cineplex และ EGV 02-515-5555
SF Cinema 02-268-8888
Lido 02-252-6498
Scala 02-251-2861
House RCA 02-641-5177-8
ต่างจังหวัด
Major Cineplex เดอะสกาย อยุธยา 035-345-578
Major Cineplex พัทยา 038-052-227
Major Cineplex เซ็นทรัลเฟสฯ เชียงใหม่ 053-288-852
Major Cineplex เซ็นทรัล อุบลราชธานี 045-422-435
Major Cineplex เซ็นทรัล อุดรธานี 042-230-438
Major Cineplex มาร์เกตวิลเลจ หัวหิน 032-526-204
Major Cineplex หาดใหญ่ 074-339-716
Major Cineplex โลตัส สมุย 077-427-299
EGV ศรีราชา 038-771-065
EGV โคราช 044-288-288
EGV โลตัส ขอนแก่น 043-911-730
EGV โลตัส สงขลา 074-307-988
SF Cinema เซ็นทรัล ชลบุรี 033-003-222
SF Cinema แหลมทอง บางแสน 038-748-866
SF Cinema เซ็นทรัล พัทยา 038-361-500
SF Cinema พรอมเมนาดา เชียงใหม่ 053-142-777
SF Cinema เซ็นทรัล ขอนแก่น 043-001-888
SF Cinema สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี 045-355-111
SF Cinema แลนด์มาร์คพลาซ่า อุดรธานี 042-247-100
SF Cinema เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี 077-961-555
SF Cinema จังซีลอน ป่าตอง 076-600-555
จำนวนคนอ่าน 1030 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved