ระเบียบ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (อุดรธานี)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พ.ศ.2544
................................


อาศัยอำนาจตามความในข้อ 62(9) และข้อ 83(12) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด พ.ศ.2542 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ประชุมครั้งที่ 17/2544 วันที่ 10 สิงหาคม 2544 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พ.ศ.2544 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2544"
 
ข้อ 2. ในระเบียบนี้
 
  ---"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
 
  ---"ประธาน" หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
 
  ---"คณะกรรมการดำเนินการ" หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
 
  ---"ผู้จัดการ" หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
 
  ---"ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์" หมายถึง สมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งสหกรณ์แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา
---และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดไว้ ณ วันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 และให้ใช้ระเบียบใหม่นี้แทน
 
ข้อ 4. คุณสมบัติของที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
  ---4.1  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและเป็นผู้มีความชำนาญรอบรู้
--------ด้านสหกรณ์ออมทรัพย์มาแล้วเป็นอย่างดี
  ---4.2  ผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ หรือ
  ---4.3  ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ หรือรองผู้จัดการ หรือ
  ---4.4  ผู้ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ความร่วมมือ และมีอุปการคุณต่อกิจการสหกรณ์เป็นอย่างดี
 
ข้อ 5. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มีหน้าที่ให้คำปรึกษา และแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์เพื่อความเจริญและความมั่นคงของสหกรณ์และมีสิทธิเข้าร่วมประชุมเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการแต่ไม่มีสิทธิออกเสียลงคะแนน
 
ข้อ 6. วิธีการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
  ---6.1  ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 เสนอ
-------- ชื่อต่อคณะกรรมการดำเนินการ จำนวนไม่เกิน 7 คน เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  ---6.2  ให้คณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาเลือกผู้ที่เห็นสมควร จำนวนไม่เกิน 5 คน เป็นที่ปรึกษา
---------และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
ข้อ 7. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ จะดำรงตำแหน่งอยู่ตามวาระของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่แต่งตั้งที่ปรึกษา แต่อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้
 
ข้อ 8. ให้สหกรณ์ จัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ตามที่เห็นสมควร
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2544


(ลงชื่อ).............................

(นายสุรพงษ์ วงศ์อารีย์)
ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ).........................

(นายวิชัย ศรีสวัสดิ์)
เลขานุการ

ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

    เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
    เข้าชม : 801
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155