ระเบียบ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ประสานงานประจำหน่วย (อุดรธานี)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ประสานงานประจำหน่วย
พ.ศ.2542
..............................


ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 กำหนดให้สหกรณ์ทุกประเภทมีคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน ในการนี้ทำให้เกิดผลกระทบในการบริหาร การจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด เนื่องจากเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีสมาชิกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่การบริหารและการจัดการกว้างไกล และไม่คล่องตัว ในการติดต่อประสานงานของสมาชิก

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ข้อ 62(9) และในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 17/2544 เมื่อวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2544 คณะกรรมการจึงกำหนดระเบียบว่าด้วยผู้ประสานงานประจำหน่วยดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ประสานงานประจำหน่วย พ.ศ.2544"
 
ข้อ 2. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ประสานงานประจำหน่วย พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดไว้ ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2542 และให้ใช้ระเบียบใหม่นี้แทน
 
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
 
  ---"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
 
  ---"สมาชิก" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธาน จำกัด
 
  ---"ประธาน" หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
 
  ---"กรรมการ" หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
 
  ---"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
 
  ---"ผู้ประสานงานประจำหน่วย" หมายถึง ผู้ประสานงานประจำหน่วยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
 
  ---"หน่วย" หมายถึง พื้นที่อำเภอ กิ่งอำเภอและหรือองค์กรหลายๆ องค์กรรวมกันตามที่คณะกรรมการกำหนด
---จำนวน 25 หน่วย
 
ข้อ 4. การแบ่งหน่วย แบ่งตามพื้นที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอหรือองค์กร หรือหลายองค์กรรวมกันดังนี้
   
 
หน่วย 1 (กรมอาชีวศึกษา) ประกอบด้วย
   
 
• วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี • วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี • เขตการศึกษา 9
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี • ศึกษานิเทศก์เขต 9
• วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี  • ศึกษาพิเศษอุดรธานี
• วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี • วิทยาการอาชีพหนองหาน
• วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว • วิทยาการอาชีพบ้านผือ
   
 
หน่วย 2 (สถาบันวิทยาลัย) ประกอบด้วย
 
 
• พิเศษ • วิทยาลัยพลศึกษาและศูนย์พลศึกษาอุดรธานี
• สถาบันราชภัฏอุดรธานี • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
   
 
หน่วย 3 (กรมสามัญศึกษา) ประกอบด้วย
 
 
• สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด • ร.ร. มัธยมสิริวัณวรี
• สามัญศึกษาจังหวัด • ร.ร.อุดรธรรมานุสรณ์
• สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด • ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร
• ร.ร.อุดรพิทยานุกูล • ร.ร.อุดรพัฒนาการ
• ร.ร.สตรีราชินูทิศ • ร.ร.สามพร้าววิทยา
• ร.ร.ประจักษ์ศิลปาจารย์ • ร.ร.เชียงพังพัฒนวิช
• ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา • ร.ร.อุดรพิทยานุกูล 2
• ร.ร.อุดรธานีพิทยาคม • ร.ร.อุดรพัฒนศึกษา
• ร.ร.นิคมสงเคราะห์วิทยา • ร.ร.สตรีราชินูทิศ 2
 
 
หน่วย 4 (เทศบาล) ประกอบด้วย
 
  • สำนักการศึกษา
  • ศูนย์เยาวชน
  • โรงเรียนเทศบาลทุกโรงเรียน
 
 
หน่วย 5 (อ.เมือง) ประกอบด้วย
 
 
• สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี • กลุ่มโคกสะอาด
• กลุ่มหมากแข้ง 1 • กลุ่มเชียงพิณ
• กลุ่มหมายแข้ง • กลุ่มหนองไฮ
• กลุ่มบ้านตาด • กลุ่มโนนสูง
• กลุ่มนิคมสงเคราะห์ • กลุ่มหนองไผ่
 
 
หน่วย 6 (อ.เมือง) ประกอบด้วย
 
 
• สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง • กลุ่มนาข่า
• อุดรธานี และข้าราชการบำนาญ • กลุ่มบ้านขาว
• กลุ่มบ้านเลื่อม • กลุ่มหมูม่นนากว้าง
• กลุ่มหนองบัว • กลุ่มนาคำขอนกว้าง
• กลุ่มสามพร้าว • กลุ่มเชียงยืน 1
• กลุ่มกุดสระ • กลุ่มเชียงยืน 2
   
  ---หน่วย 7 ---(อ.หนองหาน)
  ---หน่วย 8 ---(อ.พิบูลย์รักษ์)
  ---หน่วย 9 ---(อ.บ้านดุง)
  ---หน่วย 10 ---(อ.กุมภวาปี)
  ---หน่วย 11 ---(อ.บ้านผือ)
  ---หน่วย 12 ---(อ.เพ็ญ)
  ---หน่วย 13 ---(อ.สร้างคอม)
  ---หน่วย 14 ---(อ.ศรีธาตุ)
  ---หน่วย 15 ---(อ.วังสามหมอ)
  ---หน่วย 1 6 ---(อ.หนองวัวซอ)
  ---หน่วย 1 7 ---(อ.กุดจับ)
  ---หน่วย 1 8 ---(อ.โนนสะอาด)
  ---หน่วย 1 9 ---(อ.หนองแสง)
  ---หน่วย 20 ---(กิ่ง อ.ประจักษ์ศิลปาคม)
  ---หน่วย 21 ---อ.ทุ่งฝน)
  ---หน่วย 22 ---(อ.ไชยวาน)
  ---หน่วย 23 ---(กิ่ง อ.กู่แก้ว)
  ---หน่วย 24 ---(อ.น้ำโสม)
  ---หน่วย 25 ---(อ.นายูง)
 
ข้อ 5. คุณสมบัติของผู้ประสานงานประจำหน่วย
 
  ---5.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ที่ไม่มีกรรมการ
  ---5.2  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
  ---5.3  เป็นผู้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและครอบครัว
  ---5.4  เป็นผู้ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นหรือดอกเบี้ย
 
ข้อ 6. หน้าที่ของผู้ประสานงานประจำหน่วย
 
  ---6.1  เสนอแนะในการรับและลาออกของสมาชิกในหน่วย
  ---6.2  เสนอแนะการให้เงินกู้แก่สมาชิกในหน่วย
  ---6.3 -เสนอเรื่องการดำเนินการจัดสวัสดิการต่างๆ ของสมาชิกในหน่วย
  ---6.4  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
 
ข้อ 7. ความรับผิดชอบของผู้ประสานงานประจำหน่วยถ้าผู้ประสานงานประจำหน่วย กระทำการหรืองดเว้นการกระทำการ หรือทำโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิกผู้ประสานงานประจำหน่วยต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
 
ข้อ 8. การแต่งตั้งผู้ประสานงานประจำหน่วย
 
  ---8.1  ให้สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบนี้ เสนอชื่อต่อผู้บังคับบัญชา
---------(ยกเว้นหน่วย 1, 2 และ 3 ให้ เสนอชื่อที่สหกรณ์)
  ---8.2  ให้ผู้บังคับบัญชาระดับอำเภอคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนหากหน่วยใดเสนอ
---------ผู้ประสานงานประจำหน่วยไม่ครบ 3 คน ให้กรรมการประจำเขตเสนอเพิ่มให้ครบ 3 คนเพื่อเสนอ
---------ต่อคณะกรรมการ
  ---8.3  ให้คณะกรรมการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ประสานงานประจำหน่วย หน่วยละ 1 คน
 
ข้อ 9. การพ้นจากการเป็นผู้ประสานงานประจำหน่วย
 
  ---9.1  ตาย
  ---9.2  ลาออก
  ---9.3  ออกจากการเป็นสมาชิก
  ---9.4  ย้ายหรือโอนไปต่างหน่วย
  ---9.5  คณะกรรมการให้พ้นจากการเป็นผู้ประสานงานประจำหน่วย ด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของผู้เข้าประชุม
 
ข้อ 10. การดำรงตำแหน่ง
 
  ---10.1 ให้ผู้ประสานงานประจำหน่วยอยู่ในตำแหน่งนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันสิ้นเดือน
---------ที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  ---10.2 กรณีผู้ประสานงานประจำหน่วยพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการดำเนินการ
---------พิจารณาเลือกผู้ประสานงานประจำหน่วยแทนตำแหน่งที่ว่างและให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากำหนดเวลา
---------ที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้น
 
ข้อ 11. จำนวนผู้ประสานงานประจำหน่วยให้มีผู้ประสานงานประจำหน่วยที่ไม่มีกรรมการ
 
ข้อ 12. ค่าตอบแทนผู้ประสานงานประจำหน่วย
 
  ---12.1 ให้จ่ายค่าตอบแทนจากงบประมาณหมวดค่าตอบแทน
  ---12.2 ให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนๆ ละ 4,000.00 บาท
 
ข้อ 13. ให้ประธานเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2544


(ลงชื่อ).........................

(นายสุรพงษ์ วงศ์อารีย์)
ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)..........................

(นายวิชัย ศรีสวัสดิ์)
เลขานุการ

ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

    เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
    เข้าชม : 903
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155