ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน (อุดรธานี)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน
พ.ศ.2544
..............................


อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ข้อ 62(9) และข้อ 83(6) ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 17/2544 วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2544 คณะกรรมการดำเนินการ จึงได้ดำเนินการว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2544"
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2542 ซึ่งกำหนดไว้ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2542 และให้ใช้ระเบียบใหม่นี้แทน
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
---"สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
---"ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
---"รองประธานกรรมการ" หมายถึง รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
---"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
---"กรรมการ" หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
---"ผู้จัดการ" หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานีจำกัด
---"พนักงานการเงิน" หมายถึง พนักงานของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ
--- ในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
---"เงินสดในมือ" หมายถึง เงินสดที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ซึ่งสหกรณ์เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานสหกรณ์
--- เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์
---"เอกสารการเงิน" หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน
ข้อ 4. สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ/ วันหยุดตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 5. ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับ - จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
ข้อ 6. ในกรณีที่ยังไม่มีผู้จัดการ หรือผู้จัดการไม่อยู่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 5 ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการ หรือพนักงานการเงิน หรือพนักงานผู้หนึ่งผู้ใดที่เห็นสมควร ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบัญชี เป็นผู้ปฏิบัติตามข้อ 5 แทน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 7. การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบสำคัญประกอบครบถ้วนและจะต้องบันทึกรายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น และผู้จัดการจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นประจำวัน

หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน


ข้อ 8. ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด โดยให้มีสำเนาอย่างน้อย 1 ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้อ 9. ใบเสร็จรับเงิน ให้มีหมายเลขกำกับเล่ม และหมายเลขกำกับใบเสร็จรับเงินเรียงตามลำดับกันไปทุกฉบับ
ข้อ 10. ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิ่มเติมจำนวนเงิน หรือชื่อผู้รับเงินหากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจำนวนเงิน และเขียนใหม่ทั้งจำนวนแล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับหรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับนั้นแล้วออกฉบับใหม่แทนสำหรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่า และ เขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อกำกับไว้ และให้เย็บติดไว้ในเล่ม โดยมีสำเนาอยู่ครบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้อ 11. ให้สหกรณ์เก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหาย และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาก็ได้
ข้อ 12. ให้ผู้จัดการมอบหมาย ให้พนักงานของสหกรณ์ ทำหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ และเล่มที่ยังใช้ไม่หมดไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย

หมวด 2
การรับเงิน


ข้อ 13. สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันในการับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชำระเป็นประจำ และมีจำนวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสำหรับรับชำระเงินประเภทนั้นก็ได้
ข้อ 14. การรับเงินของสหกรณ์ ให้รับเป็นเงินสด แต่ถ้าเป็นกรณีที่จำเป็นและเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือเช็คหรือตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินได้
ข้อ 15. ในกรณีจำเป็นที่จะต้องรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน จะต้องเป็นเช็ค หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารรับรอง
ในกรณีที่เป็นเช็คที่ไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้ จะต้องเป็นเช็คที่สั่งจ่ายเงินในวันออกเช็ค และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สั่งจ่ายเช็คเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้
ข้อ 16. ในกรณีมีการรับเช็คตามข้อ 15 ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แกผู้จ่ายเช็คให้ระบุว่าเป็นเช็ค ของธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวันที่เท่าใด ทั้งให้กำหนดเงื่อนไขไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า "ใบเสร็จรับเงินนี้สมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว" และให้จัดทำทะเบียนรับเช็ค เพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าว เพื่อการควบคุม และตรวจสอบด้วยเช็คที่ถึงกำหนดให้นำฝากธนาคารทันที
ข้อ 17. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับ ในแต่ละวันตามข้อ 14 ให้นำฝากธนาคารเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินในวันนั้น เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ต้องนำไปขึ้นเป็นเงินสดก่อน ก็ให้ดำเนินการได้ทันที
ในกรณีที่ไม่สามารถนำฝากธนาคารได้วันนั้น ให้บันทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสด และแจ้งให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบ และให้รีบนำเข้าฝากธนาคารในวันเวลาเริ่มทำการของวันทำการถัดไปทันทีเงินสดและเอกสารการเงิน ซึ่งไม่อาจนำฝากธนาคารได้ทันในวันนั้น ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย
ข้อ 18. กรณีนำเงินฝากธนาคารมีจำนวนมาก หรือธนาคารอยู่ห่างไกล หรือกรณีที่เห็นว่าจะไม่ปลอดภัยแก่เงินที่จะนำฝากธนาคาร ให้ประธานกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ร่วมกับผู้จัดการควบคุมเงินไปธนาคาร และหรืออาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้

หมวด 3
การจ่ายเงิน


ข้อ 19. การจ่ายเงิน ให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 20. การจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์ เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 21. หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ใช้แบบที่สหกรณ์กำหนด
ข้อ 22. หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้แห่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้
---ก.  ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
---ข.  วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
---ค.  รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
---ง.  จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
---จ.  ลายมือชื่อผู้รับเงิน
ข้อ 23. ให้พนักงานการเงินประทับตรา "จ่ายเงินแล้ว" และลงลายมือชื่อกำกับการจ่ายเงินพร้อมวัน เดือน ปี ไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 24. การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระทำได้ดังนี้
---24.1 การจ่ายเงินเป็นจำนวนไม่มารกละต้องจ่ายเป็นประจำ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงของกรรมการ
-------- และพนักงานของสหกรณ์ ค่าสื่อสาร ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น
---------ให้จ่ายจากเงินสดในมือที่กำหนดให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
---24.2 การจ่ายเงินเป็นจำนวนมากให้แก่สมาชิก หรือกรรมการ หรือพนักงานของสหกรณ์ หรือการจ่ายเงิน
---------ของสหกรณ์ในทางธุรกิจอื่นๆ ให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นถ้าผู้รับเงินประสงค์จะให้จ่ายเป็นเงินสด
---------โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้อ 25. ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง ผู้มีหน้าที่จ่าย ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และใบสำคัญประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย และต้องมีผู้อนุมัติให้จ่ายเงินได้ จึงจ่ายเงินและเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน หรือให้ผู้รับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง
ข้อ 26. การจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีที่ไม่รู้จักตัวผู้ขอรับเงิน ต้องให้บุคคลอื่นทีเชื่อถือได้ลงลายมือชื่อรับรอง หรือนำหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวแสดงประกอบการรับเงินด้วย
ข้อ 27. การจ่ายเช็คตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ให้สั่งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับเงิน โดยขีดคำว่า "ผู้ถือ" ออก
ข้อ 28. การจ่ายเช็ค ต้องมีใบสำคัญจ่ายเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็คเลขที่เช็คชื่อธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผู้รับเช็คและสหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึก รายละเอียดข้างต้น เพื่อควบคุม และตรวจสอบด้วยเช็คที่มีการสั่งจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีผู้มารับให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และควรติดต่อให้ผู้มารับไปโดยเร็วที่สุด
ข้อ 29. ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู้มีหน้าที่จ่าย ประทับตรา "ยกเลิก" ในเอกสารที่ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้ว และประทับตรา "ยกเลิก" พร้อมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิกและลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบกำกับไว้ด้วย
ข้อ 30. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรับเงินฝากอื่นๆ เพื่อนำมาใช้จ่ายในธุรกิจของสหกรณ์ให้ผู้จัดการหรือผู้ทำหน้าที่แทน ทำบันทึกขออนุมัติถอนเงิน โดยชี้แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการถอนเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

หมวด 4
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสำคัญ


ข้อ 31. ถ้ามีความจำเป็นจะต้องเก็บรักษาเงินสดในมือ เพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของสหกรณ์ ผู้จัดการหรือพนักงานการเงินของสหกรณ์จะเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ไว้ได้ไม่เกิน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เงินส่วนที่เกินให้นำส่งเข้าฝากในธนาคารที่สหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝากไว้ ในกรณีจำเป็นไม่สามารถนำเข้าฝากได้ทันในวันนั้นๆ ให้ทำบันทึกเสนอประธานกรรมการทราบ และให้นำส่งเข้าฝากในวันแรกที่เปิดทำการ
ข้อ 32. เมื่อสิ้นเวลาทำการตามข้อ 4 ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนตามข้อ 6 ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดบัญชี เปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจำทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในสมุดบัญชีด้วย
ข้อ 33. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือ แต่ละวันนั้นให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการข้อ
ข้อ 34. ให้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชีทะเบียน และเอกสารเกี่ยวกับการเงินไว้ในตู้นิรภัย และหรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ข้อ 35. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการหรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ทำการตรวจสอบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือ และเอกสารการเงินอื่นๆ ให้ถูกต้อง
ข้อ 36. ให้ผู้จัดการ จัดให้มีการทำบัญชีรับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากกธนาคาร(กรณีเงินฝากในบัญชีของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทั้งสรุปเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2544


(ลงชื่อ)
(นายสุรพงษ์ วงศ์อารีย์)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)
(นายวิชัย ศรีสวัสดิ์)
เลขานุการ

ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

    เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
    เข้าชม : 890
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155