ระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน (อุดรธานี)


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
พ.ศ.2542
...............................


อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 62(2) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 19/2542 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2542 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2542"
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
---"สหกรณ์" หมายความว่า สหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน
---"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ผู้ให้กู้เงิน
---"สหกรณ์ผู้ขอกู้" หมายความว่า สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ด้วย
ข้อ 4. สหกรณ์ผู้ขอกู้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
---(1)  ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชีหรือถ้ามีต้องได้รับการแก้ไขเป็นที่พอใจของสหกรณ์แล้ว
---(2)  มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชำระหนี้
---(3)  มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์
--------และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสม่ำเสมอ
---(4)  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด
ข้อ 5. สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ที่มีวัตถุประสงค์จะใช้เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้หรือ
เพื่อการดำเนินธุรกิจอื่นของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบอันเหมาะสมเท่านั้น
ข้อ 6. จำนวนเงินกู้ที่ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึ่งๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ แต่เมื่อรวมหนี้เงินกู้รายของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 7. หลักประกันเงินกู้ ให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ผู้กู้ทั้งคณะค้ำประกันเป็นรายบุคคลและให้จัดหาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจำนวนเงินกู้จำนองเป็นประกันเว้นแต่ในกรณีจำเป็นที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้ ให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ และในกรณีผู้ค้ำประกันคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผู้ขอกู้จะชำระหนี้เสร็จสิ้น ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้จัดให้กรรมการดำเนินการคนใหม่เป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิม
ข้อ 8. การกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดให้สหกรณ์ที่ขอกู้เงินชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้ แต่ต้องไม่เกินหกสิบเดือน
ข้อ 9. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน โดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้
ข้อ 10. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจำเป็นเกิดขึ้น อันทำให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ ได้ตามกำหนดให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันเลื่อนกำหนดเวลาชำระคืนเงินกู้ต่อ สหกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาชำระคือเงินกู้ และระงับการเสียเบี้ยปรับในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันได้ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 11. สหกรณ์ผู้กู้ไม่ชำระคืนเงินกู้เมื่อถึงกำหนด โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการหรือไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดชำระหนี้เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 17 ต่อปี ของต้นเงินที่ผิดนัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ชำระเงินกู้เสร็จสิ้น
ข้อ 12. การขอกู้ ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นหนังสือแสดงความจำนงระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ จำนวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาชำระหนี้ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
---(1)  สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องขอกู้เงินจากสหกรณ์
---(2)  งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจำปีล่าสุด พร้อมด้วยรายงาน กิจการประจำปี
---(3)  งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือน ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอกู้และย้อนหลังอีก 2 เดือน
---(4)  สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์
---(5)  ข้อบังคับของสหกรณ์รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์
---(6)  รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินการและตำแหน่งในหน่วยงานที่สังกัด
--------(ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระของการดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการ
---(7)  สำเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี
---(8)  สำเนาหลักฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซึ่งสหกรณ์ได้กู้ยืมไว้และยังมีภาระผูกพันอยู่
---(9)  เอกสารอื่นๆ ที่สหกรณ์กำหนด
ข้อ 13. ให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมั่นคงความสามารถในการชำระหนี้และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ข้อ 14. ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้จะกู้เงินจากผู้อื่น ในระหว่างที่ยังมีหนี้เงินกู้ต่อสหกรณ์ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ข้อ 15. ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้และให้สหกรณ์ผู้ขอชำระคืนต้นเงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยังไม่ถึงกำหนดตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม
---(1)  เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ต้องเลิกไม่ว่าเพราะเหตุใด
---(2)  เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามข้อ 14 แห่งระเบียบนี้
---(3)  เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
---(4)  เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินกู้ตามกำหนด และคณะกรรมการไม่ได้ผ่อนเวลาให้
---(5)  เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการ เห็นว่าสหกรณ์นั้นไม่สมควรกู้เงินสหกรณ์ต่อไป
ข้อ 16. เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้แล้ว ให้ผู้จัดการแจ้งให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ทราบโดยเร็วเพื่อจัดทำสัญญากู้และจัดทำหลักประกันให้เรียบร้อย แล้วจึงจัดส่งเงินกู้ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ต่อไป
ข้อ 17. การทำสัญญากู้ ให้จัดทำตามแบบที่สหกรณ์กำหนด และให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และสหกรณ์ผู้ขอกู้เป็นผู้ลงชื่อในสัญญากู้ที่ทำกับสหกรณ์
ข้อ 18. การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการทำสัญญากู้ให้สามารถกระทำได้ โดยจำนวนเงินกู้ให้เป็นไปตามข้อ 6 ของระเบียบนี้ สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่นๆ ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2542


ธีระ ธุระชน
(นายธีระ ธุระชน)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

(นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้ใช้ระเบียบนี้ได้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542)

ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

    เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
    เข้าชม : 708
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155