หมวด 9 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด


ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

........................................

หมวดที่ 9
ข้อเบ็ดเสร็จ

ข้อ 83.
ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบต่างๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
 
 1. ระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
 2. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
 3. ระเบียบว่าด้วยการส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิก
 4. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
 5. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
 6. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
 7. ระเบียบว่าด้วยพนักงานและลูกจ้าง
 8. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
 9. ระเบียบว่าด้วยเงินฝากสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก
 10. ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง
 11. ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนบำเหน็จสมาชิก
 12. ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 13. ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้
เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เฉพาะระเบียบข้อ (1) และ (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อน จึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้วให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 84.
การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือเสียหายโดยประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 17 แต่มิได้รับชำระตามที่เรียกก็ดีคณะกรรมการดำเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ
ข้อ 85.
การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใดให้สหกรณ์ขอคำวินิจฉัยจากนายทะเบียนสหกรณ์ และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น
ข้อ 86.
การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งสำนวนสมาชิกที่มาประชุมและให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับนั้นจึงเป็นอันสมบูรณ์
การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้แจ้งข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มสำนวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุม
ข้อ 87. 
การจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิก และได้จัดการชำระบัญชี โดยจำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝาก พร้อมด้วยดอกเบี้ยและชำระหนี้สินอื่นๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชำระบัญชีจ่ายตามลำดับดังต่อไปนี้
 
 
 1. จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว
 2. จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดตามความเห็นชอบ จากคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ
 3. จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 22 (2)
 
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 22 (4) ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โดนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ
ข้อ 88.
ในกรณีที่ข้อบังคับมิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ตลอดจนคำสั่งและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย


ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 910
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155