ณัฐกิจ บัวขม
ประวัติส่วนตัว :
ชื่อ - สกุล นายณัฐกิจ บัวขม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
วันเดือนปีเกิด วันที่ 5 สิงหาคม 2498

วันบรรจุ

วันที่ 16 มิถุนายน 2521
ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดนครราชสีมา
ที่อยู่ปัจจุบัน 753 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
วุฒิทางการศึกษา :
พ.ศ.2520
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา วิทยาลัยครูอุดรธานี
พ.ศ.2541
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการรับราชการ :
16 มิ.ย. 2521
อาจารย์ 1 ร.ร.สระพระพิทยาคม
1 ต.ค. 2526
อาจารย์ 1 ร.ร.ปากช่อง
1 ต.ค. 2529
อาจารย์ 2 ร.ร.หนองบุนนากพิทยาคม
1 ต.ค. 2531
ผช.อาจารย์ใหญ่ ร.ร.หนองบุนนากพิทยาคม
1 ต.ค. 2533
ครูใหญ่ ร.ร.หนองบุนนากประสงค์วิทยา
1 ต.ค. 2535
อาจารย์ใหญ่ ร.ร.หนองบุนนากประสงค์วิทยา
1 ต.ค. 2538
ผู้อำนวยการ ร.ร.หนองบุนนากประสงค์วิทยา
1 ต.ค. 2541
ผู้อำนวยการ ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม
1 เม.ย. 2544
ผู้อำนวยการ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
9 ธ.ค. 2545
ผู้อำนวยการ ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
หลักสูตรที่อบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน :
25 ต.ค. 2538
วิชายิงปืนตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนหนองบุนนากประสงค์วิทยา
ร่วมกับชมรมยิงปืนค่ายสรุนารี จังหวัดนครราชสีมา
17 พ.ย. 2538
พลร่มสัมพันธ์ รุ่นที่ 45/38 ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี
5 ก.พ. 2539
ร่วมงานชุนนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กรมสามัญศึกษา, ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
15 ก.ย. 2541
Better Pronunciation (40 Hours) สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
10 มิ.ย. 2543
พัฒนาผู้บริหารไปสู่เกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษา กรมสามัญศึกษา กรุงเทพฯ
16 ต.ค. 2543
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ กรมการรักษาดินแดน กรุงเทพฯ
10 ส.ค. 2544
อบรมนักเรียนแกนนำเพื่อเตรียมการชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 กรมสามัญศึกษา กรุงเทพฯ
20 ต.ค. 2544
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" กรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี
7 มี.ค. 2546
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่โครงสร้างตามแนวปฏิรูปการศึกษา
กรมสามัญศึกษา กรุงเทพฯ
9 พ.ค. 2546
การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รุ่นที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ


บทสัมภาษณ์ :

ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2547ที่มาข้อมูล : จากการสัมภาษณ์

    เรื่อง : บันทึกคุณครู
    เข้าชม : 2207
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155