หมวด 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด


ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

........................................

หมวดที่ 3
ทุน

ข้อ 3.
ทุน สหกรณ์ออาจหาทุนเพื่อดำเนินงามตามวัตถุประสงค์วิธิดังต่อไปนี้
  1. ออกหุ้น
  2. รับฝากเงินจากสมาชิก
  3. กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
  4. สะสมเงินสำรองและทุนอื่นๆ
  5. รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้
   
 
หุ้น
ข้อ 4.
การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นให้ได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ข้อ 5.
การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพหรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนด ไว้ในระเบียบของสหกรณ์หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการการดำเนินการ
สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ นอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ 38 และจะถอนคืนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้ อนึ่ง สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของสหกรณ์ไม่ได้
ข้อ 6.
การส่งค่าหุ้นรายเดือน การชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนนั้นให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้นๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้น มิต้องชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลา ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้
* ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น
ข้อ 7.
การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ
   
ข้อ 8.
การแจ้งยอดจำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี


ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

    เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
    เข้าชม : 753
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155