หมวด 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด


ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
................................................

หมวดที่ 1
ชื่อ ประเภท ที่ตั้งสำนักงาน และตราของสหกรณ์
ข้อ 1.
ชื่อประเภท ที่ตั้งสำนักงาน และตราของสหกรณ

ประเภท-----สหกรณ์ออมทรัพย์

สถานที่ตั่ง--เลขที่ 5 ถนนโพนพิสัย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สหกรณ์อาจย้านที่ตั้งสำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิม สำนักงานส่วนราชการของสหกรณ์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย ท้องที่ดำเนินงานจังหวัดอุดรธานี์

   
 
สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานได้ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบและให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วยที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

    เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
    เข้าชม : 925
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155