ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | ข่าวการสอบ O-NET/GAT/PAT | ข่าวการสอบ O-NET/GAT/PAT

ข่าวการสอบ O-NET/GAT/PAT
   

ระบบรับตรง : ม.ทักษิณ รับสมัครนิสิต ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง การรับนิสิตผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิธีพิเศษ
ปีการศึกษา 2557

...........


ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าเป็นนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 วิธีพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

  1.1 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ

  1.2 มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยต้องมีหลักฐานแสดงประกอบ ดังนี้

   1) ใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน มีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือกลุ่มสาระ
   การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

   2) เป็นนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับ ดูแล ของมหาวิทยาลัย (วมว.) หรือ

   3) เป็นนักเรียนที่เคยสอบผ่านและเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายใดค่ายหนึ่ง หรือ

   4) เป็นผู้เคยเข้าแข่งขันหรือประกวดโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลไม่ต่ำกว่ารองชนะเลิศอันดับสอง หรือ

   5) ได้รับเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือใบรับรองที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นที่แสดงถึงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ จากสถาบันหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับทางด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง


  1.3 ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

  1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคจิตขั้นรุนแรง โรคร้ายหรือทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  1.5 มีความประพฤติดี


 2. จำนวนรับ

  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

  หลักสูตร/สาขาวิชา
  จำนวนรับ
  หลักสูตร/สาขาวิชา
  จำนวนรับ
  วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา
  5
  วท.บ. สาขาวิชาสถิติ
  ไม่จำกัด
  วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  5
  วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ไม่จำกัด
  วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  ไม่จำกัด
  วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  5
  วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  ไม่จำกัด
  วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5
  วท.บ. สาขาวิชาเคมี
  5
  วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์
  5
  วท.บ. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
  5
  วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
  5


 3. เกณฑ์การคัดเลือก

  มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อดำเนินการคัดเลือก โดยพิจารณาจากเอกสารการสมัครสอบ ในกรณีที่มีผู้สมัครในสาขาใดสาขาหนึ่งเกินกว่าจำนวนที่มหาวิทยาลัยจะรับได้ทั้งหมด มหาวิทยาลัยจะใช้ผลการสอบคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยไม่ต้องมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์


 4. การสมัคร สมัครได้ 3 วิธี ดังนี้

  4.1 สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16 กันยายน -30 พฤศจิกายน 2556

  ที่กลุ่มภารกิจรับนิสิต ชั้นล่าง อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา ในวันเวลาราชการ หรือระหว่างเวลา 9.30 – 15.30 น. ในวันเสาร์ – อาทิตย์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดชดเชย เมื่อยื่นใบสมัครแล้ว ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อและผลการสมัครจาก website : http://admission.tsu.ac.th ภายหลังการยื่นใบสมัครประมาณ 3 สัปดาห์

  4.2 สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2556

  ผู้สมัครส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ 5 พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร 370 บาท เป็นธนาณัติ สั่งจ่ายในนามหัวหน้าฝ่ายคลังและทรัพย์สิน หลักฐานทุกอย่างให้ใส่ในซองเดียวกัน วันสุดท้ายของการสมัครมหาวิทยาลัยจะถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ เมื่อส่งหลักฐานการสมัครแล้วผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อและผลการสมัครจาก website : http://admission.tsu.ac.th ภายหลังการยื่นใบสมัครประมาณ 3 สัปดาห์

  4.3 สมัครออนไลน์ผ่าน website : http://admission.tsu.ac.th ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2556

  เมื่อผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครและยืนยันการสมัครแล้วให้พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัครนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ภายในวันที่กำหนดแล้วต้องส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดตามข้อ 5 ถึงกลุ่มภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ทันที เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานและยืนยันการสมัครต่อไป ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อและผลการสมัครจาก website : http://admission.tsu.ac.th ภายหลังการส่งหลักฐานต่าง ๆ ประมาณ 3 สัปดาห์

  ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 16.30 น. โดยส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรขอแก้ไขข้อมูลที่ ภารกิจการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ผู้ไม่แจ้งแก้ไขข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏใน website ถูกต้อง

  ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม


 5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  5.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยกรอกข้อความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

  5.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

  5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

  5.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)

  5.5 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 370 บาท (กรณีส่งเป็นธนาณัติสั่งจ่ายเงินในนามหัวหน้าฝ่ายคลังและทรัพย์สิน)


 6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

  การดำเนินงาน
  ระยะเวลา
  สมัครด้วยตนเอง

  สมัครทางไปรษณีย์/สมัครทาง website : http://admission.tsu.ac.th
  16 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2556

  16 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2556
  ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา 17 กุมภาพันธ์ 2557
  ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและชำระเงินค่าธรรมเนียมภาคเรียนต้น/2557 24 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2557
  ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2557

  ทาง www.cuas.or.th


  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหากประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและชำระเงินค่าธรรมเนียมภาคเรียนต้น/2557 ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและชำระเงินค่าธรรมเนียมภาคเรียนต้น/2557 ตามกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและชำระเงินค่าธรรมเนียมภาคเรียนต้น/2557 แล้วหากประสงค์จะขอถอนสิทธิ์ดังกล่าวต้องยื่นหนังสือขอถอนสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและชำระเงินค่าธรรมเนียมภาคเรียนต้น/2557 คืนและเอกสารการขอถอนสิทธิ์ต้องถึงกลุ่มภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 16.30 น.

  มหาวิทยาลัยทักษิณจะส่งชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและชำระเงินค่าธรรมเนียมภาคเรียนต้น/2557 ไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จัดทำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงของทุกสถาบันที่เข้าร่วมในระบบ Clearing-house และผู้มีรายชื่อต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในสถาบันที่ตนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2557 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของทุกมหาวิทยาลัยสามารถเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้เพียง 1 แห่ง หากไม่ดำเนินการใด ๆ จะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษากลุ่มที่ร่วมในระบบ Clearing-house ปีการศึกษา 2557 และจะได้สิทธิ์ในการสมัครในระบบ Admissions กลางต่อไป


 7. การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

  ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและชำระเงินค่าธรรมเนียมภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2557 แล้ว และได้ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณในระบบ Clearing-houseแล้วต้องไปรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทาง website : www.tsu.ac.th ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 ผู้ไม่ไปรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย


 8. หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

  8.1 ใบแสดงคุณวุฒิ ฉบับจริงพร้อมฉบับสำเนาถ่ายเอกสารจากฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ

  8.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

  8.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

  8.4 เอกสารการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและชำระเงินค่าธรรมเนียมภาคเรียนต้น/2557 จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556


(รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข)
รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่มาข้อมูล : มหาวิทยาลัยทักษิณ
จำนวนคนอ่าน 478 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved