หลักเกณฑ์การคิดคะแนนในระบบกลาง (Admissions)หน้า2

หลักในการคิดคะแนนการคัดเลือกการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกำหนดให้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยใช้

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่าน้ำหนักร้อยละ 20


 2. ผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 30


 3. ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 10 – 50 (แต่ละกลุ่มสาขาวิชาจะแตกต่างกัน)


 4. ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 0 – 40


 5. ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมก่อนรับเข้าศึกษา ไม่คิดค่าน้ำหนักคะแนน

การกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักระหว่างคะแนนวิชา O-NET วิชา GAT และ/หรือวิชา PAT ให้คิดตามที่คณะ/ประเภทวิชานั้นๆ กำหนดไว้


การคิดคะแนนสอบวิชา O-NET, GAT และ PAT


คะแนนทุกวิชาที่นำมาคิดจะต้องผ่านเกณฑ์ที่คณะ/ประเภทวิชานั้น ๆ ได้กำหนดไว้ หากไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจะไม่รับพิจารณา


การคิดคะแนน GPAX

ในการคัดเลือกกำหนดได้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ร้อยละ 20 การคิดคะแนน ส่วนนี้ให้คิดเทียบคะแนนเต็มเป็น 300 คะแนน

วิธีคิด

 1. ให้นำผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) คูณกับ 75 เพื่อแปลงค่าผลการเรียนเฉลี่ยเป็นคะแนนเต็ม 300 คะแนน


 2. ให้นำคะแนน GPAX ที่แปลงค่าเป็นคะแนนแล้วคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนด จะได้เป็นคะแนน GPAX

  ตัวอย่าง ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) = 2.93

  วิธีคิด

   ขั้นที่ 1 ให้นำ GPAX คูณด้วย 75 จะได้คะแนนดังนี้

   คะแนน GPAX (2.93 × 75) = 219.75 คะแนน

   ขั้นที่ 2 นำคะแนน GPAX คูณด้วยค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ คือ 20%

   คะแนน GPAX (219.75 × 20) = 4,395 คะแนน จากคะแนนเต็ม 6,000 คะแนน

วิธีการคิดคะแนน O-NET

 1. ให้นำคะแนนสอบวิชา O-NET แต่ละวิชาของผู้สมัครคูณกับ 3 (ยกเว้นวิชา 06 ไม่ต้องคูณ) (กำหนดให้คะแนนเต็มแต่ละวิชาเท่ากับ 300)


 2. นำคะแนนในข้อ 1 คูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนด


 3. นำคะแนนแต่ละวิชาในข้อ 2 มารวมกันจะได้คะแนนรวมของ O-NET

  ตัวอย่าง ผู้สมัครมีคะแนน O-NET ดังนี้

  วิชา 01 = 63.00, 02 = 75.00, 03 = 71.00, 04 = 81.00, 05 = 87.00, 06 = 240.00 (เฉพาะวิชา 06 คะแนนเต็ม 300)

  ขั้นที่ 1 นำคะแนนแต่ละวิชาของผู้สมัครคูณด้วย 3 (ยกเว้นวิชา 06 ไม่ต้องคูณ) ดังนี้

  คะแนน O-NET
  วิชา 01 (63.00 × 3) = 189
    วิชา 02 (75.00 × 3) = 225
    วิชา 03 (71.00 × 3) = 213
    วิชา 04 (81.00 × 3) = 243
    วิชา 05 (87.00 × 3) = 261
    วิชา 06 (240.00 × 1) = 240


  ขั้นที่ 2 นำคะแนนที่คูณด้วย 3 คูณด้วยค่าน้ำหนัก ดังนี้

  คะแนน O-NET
  วิชา 01 (189 × 5) = 945
    วิชา 02 (225 × 5) = 1,125
    วิชา 03 (213 × 5) = 1,045
    วิชา 04 (261 × 5) = 1,215
    วิชา 05 (261 × 5) = 1,305
    วิชา 06 (240 × 5) = 1,200


  ขั้นที่ 3 นำคะแนน O-NET ที่คูณด้วยค่าน้ำหนักแล้ว มารวมกันดังนี้

   คะแนน O-NET (945 + 1,125 + 1,045 + 1,215 + 1,305 + 1,200)

   คะแนนรวม O-NET = 6,855 คะแนน (จากคะแนน 9,000 คะแนน)

วิธีการคิดคะแนน GAT, PAT

 1. นำคะแนนสอบ GAT และ PAT ของผู้สมัครคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนด


 2. นำคะแนนแต่ละวิชาจากข้อ 1 มารวมกันจะได้คะแนนรวมของ GAT และ/ PAT

  ตัวอย่าง วิธีการคิดคะแนน GAT และ PAT ของผู้สมัครเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องการเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์

  กำหนดให้สอบ O-NET 8 กลุ่มสาระฯ คือ รหัส 01, 02, 03, 04, 05 และ 06 แต่ละวิชาให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 5 วิชา GAT (รหัส 85) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 15 วิชา PAT 2 (รหัส 72) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 15 วิชา PAT 3 (รหัส 73) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 20 ผู้สมัครมีคะแนนแต่ละวิชาดังนี้

  วิธีคิด

  ขั้นที่ 1 นำคะแนน GAT และ PAT ของผู้สมัครคูณกับค่าน้ำหนัก

   คะแนน GAT (265 × 15) = 3,975 คะแนน

   คะแนน PAT 2 (210 × 15) = 3,150 คะแนน

   คะแนน PAT 3 (250 × 20) = 5,000 คะแนน

   คะแนนรวม GAT และ PAT (3,975 + 3,150 + 5,000) = 12,125 คะแนน

  การคิดคะแนนรวม

  คะแนนรวม = คะแนน GPAX + คะแนน O-NET + คะแนน GAT และ/หรือ คะแนน PAT

  ตัวอย่าง ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) = 2.93

  คะแนน O-NET 01 = 63.00, 02 = 75.00, 03 = 71.00, 04 = 81.00, 05 = 87.00, 06 = 240.00

  คะแนน GAT = 265

  คะแนน PAT 2 = 210

  คะแนน PAT 3 = 250

  เมื่อคิดคะแนนการสมัครคัดเลือกฯ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัครจะได้คะแนนรวมดังนี้

คณะ/ประเภทวิชา
วิชา
(%) น้ำหนัก
GPAX
คะแนน O-NET
คะแนน GAT
คะแนน PAT
คะแนนรวม
01
02
03
04
05
06
PAT 2
PAT 3
20
5
5
5
5
5
5
15
15
20
100
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คะแนนเต็ม
6000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
4500
4500
6000
30000
 
คะแนนที่ได้
4395
945
1125
1065
1215
1305
1200
3975
3150
5000
23375
คิดเป็นร้อยละ ----
77.9166


ที่มาข้อมูล : http://www.cuas.or.th

  เรื่อง : Admissions
  เข้าชม : 68931
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155