แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ระบบจำนวนจริง (ชุด 5) (การแก้สมการพหุนามโดยใช้ทฤษฎีบทตัวประกอบตรรกยะ)


ระดับชั้น : ม.4


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


จงหาเซตคำตอบของสมการต่อไปนี้
 

Advertisement

1. 1 - 3x2 + 2x3  =  0
  คำตอบ 
 

2. 3x3 - 2x2 - 7x - 2
  คำตอบ 
 

3. 6 - 13x + 4x3  =  0
  คำตอบ 
 

4. 5x - 6  =  2x3 - 3x2
  คำตอบ 
 

5. 4x3 + 13x2 + 4x - 12  =  0
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. 2x4 - 13x3 + 28x2  =  23x - 6
  คำตอบ 
 

7. 4x4 - 4x3 - 9x2 + x + 2  =  0
  คำตอบ 
 

8. 3x4 - 8x3 + x2 + 8x  =  4
  คำตอบ 
 

9. x4 - 2x3 - 13x2 + 14x + 24  =  0
  คำตอบ 
 

10. x5 + 3x4 - 22x2  =  74x2 + 75x + 25
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 5689
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155