จำนวนและตัวเลข (16)


ระดับชั้น : ชั้นอนุบาล


คลิก เพื่อตอบคำถามและดูเฉลย

จงตอบคำถามจากภาพตัวเลขที่กำหนดให้ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยหรือจากมากไปหาน้อย

  1. ตัวเลขที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เรียงจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย
  2. ตัวเลขที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เรียงจากมากไปหาน้อย หรือน้อยไปหามาก
  3. ตัวเลขที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เรียงจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย
  4. ตัวเลขที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เรียงจากมากไปหาน้อย หรือน้อยไปหามาก
  5. ตัวเลขที่กำหนดให้ต่อไปนี้ เรียงจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อย

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com