ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2549 หมวด 8 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหมวด 8
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ข้อ 53 ในกรณีที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อ 50 (1) หรือ (2) ให้เลขานุการ จัดทำคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเพื่อให้ประธานกรรมการลงนาม

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ “คำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ”
(2) ลำดับเลขที่ของคำวินิจฉัย
(3) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
(4) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
(5) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ
(6) มติของที่ประชุมคณะกรรมการ
(7) ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์คำวินิจฉัย
(8) ลายมือชื่อประธานกรรมการ
(9) วัน เดือน ปีที่มีคำวินิจฉัย

ข้อ 54 ในกรณีที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อ 50 (3) หรือ (4) ให้เลขานุการจัดทำคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเพื่อให้ประธานกรรมการลงนาม

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ “คำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ”
(2) ลำดับเลขที่ของคำวินิจฉัย
(3) ข้อกฎหมายที่สนับสนุนการมีคำวินิจฉัย
(4) ข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ
(5) ชื่อผู้ถูกกล่าวหาหรือชื่อผู้ถูกกล่าวโทษ
(6) ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในรายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นโดยสรุป
(7) มติของที่ประชุมคณะกรรมการ
(8) ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์คำวินิจฉัย
(9) ลายมือชื่อประธานกรรมการ
(10) วัน เดือน ปีที่มีคำวินิจฉัย

ข้อ 55 กรณีที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยแล้ว ให้เลขานุการบันทึกคำวินิจฉัยในทะเบียน ผู้รับใบอนุญาตตามความในข้อ 53 หรือข้อ 54 โดยบันทึกเฉพาะเลขที่คำวินิจฉัย และมติของคณะกรรมการ

ให้สำนักงานส่งสำเนาคำวินิจฉัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย

(1) ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ
(2) ประธานอนุกรรมการสืบสวน และประธานอนุกรรมการสอบสวน
(3) ผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้างของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ

ข้อ 56 การเผยแพร่คำวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อสาธารณะให้เป็นไปตามความในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข้อ 57 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษได้รับแจ้ง เว้นแต่คณะกรรมการจะได้มีมติให้ทุเลาการบังคับตามคำวินิจฉัยไว้ก่อน

ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อได้รับสำเนาคำวินิจฉัยแล้วให้ส่งใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของตนที่ถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้นคืนให้คุรุสภาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

ข้อ 58 การนับระยะเวลาการถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ให้นับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวโทษตามข้อ 57 ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
    เรื่อง :
    เข้าชม : 1565
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155