แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ระบบสมการ (ชุด 4) (สมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง)


ระดับชั้น : ม.3


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


จงตอบคำถามต่อไปนี้
 

Advertisement

1. จงหาจำนวนบวกสองจำนวนซึ่งกำลังสองของผลบวกของสองจำนวนนี้มากกว่ากำลังสองของผลต่างของสองจำนวนนี้อยู่ 40 และกำลังสองของจำนวนมากลบด้วยผลคูณของสองจำนวนนี้เท่ากับ 26
  คำตอบ 
 

2. ด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งยาว 15 เซนติเมตร ถ้าต่อความยาวของด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งออกไป 7 เซนติเมตร โดยที่ความยาวของด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งคงที่แล้ว ด้านตรงข้ามมุมฉากจะมีความยาวเพิ่มขึ้นอีก 5 เซนติเมตร จงหาว่าเดิมด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้ยาวเท่าใด
  คำตอบ 
 

3. ผลบวกของจำนวนสองจำนวนเท่ากับ 208 และกำลังสองของผลต่างของจำนวนทั้งสองเท่ากับ 16,384 จงหาจำนวนทั้งสองนั้น
  คำตอบ 
 

4. ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีความยาวรอบรูป 70 เซนติเมตร ด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว 20 เซนติเมตร ผลต่างของกำลังสองของอีกสองด้านที่เหลือเท่ากับ 400 จงหาพื้นที่ของ ABC
  คำตอบ 
 

5.

จากรูป ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จุด E และจุด F เป็นจุดกึ่งกลางของ AB และ BC ตามลำดับ AC = 17 หน่วย

และความยาวรอบรูปของ BEOF เท่ากับ 23 หน่วย จงหาความยาวของ AB และ BC
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. สี่เหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีพื้นที่ครึ่งหนึ่งเท่ากับ 60 ตารางหน่วย ถ้าเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมรูปนี้ยาวน้อยกว่าผลบวกอีกสองด้านอยู่ 6 หน่วย จงหาว่าเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมรูปนี้ยาวกี่หน่วย
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 21212
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155