แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ระบบสมการ (ชุด 2) (สมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง)


ระดับชั้น : ม.3


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


จงตอบคำถามต่อไปนี้
 

Advertisement

1. ผลบวกของจำนวนสองจำนวนเท่ากับ 6 และผลคูณของสองจำนวนนี้เท่ากับ จงหาจำนวนทั้งสอง
  คำตอบ 
 

2. ผลต่างของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูปเท่ากับ 24 ตารางเซนติเมตร ความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่น้อยกว่าสองเท่าของความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กอยู่ 3 เซนติเมตร จงหาความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูป
  คำตอบ 
 

3. สามเหลี่ยมมุฉากรูปหนึ่งมีพื้นที่เท่ากับ 40 ตารางนิ้ว มีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว นิ้ว จงหาความยาวของด้านประชิดมุมฉากทั้งสองด้านของสามเหลี่ยมรูปนี้
  คำตอบ 
 

4. สี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูปมีผลรวมของพื้นที่เท่ากับ 40 ตารางหน่วย และผลรวมของความด้านทั้งสองเท่ากับ 8 หน่วย จงหาว่าด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่ยาวกว่าด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กกี่หน่วย
  คำตอบ 
 

5. ถ้าผลรวมกำลังสองของจำนวนเต็มบวก 2 จำนวน เท่ากับ 117 และ 5 เท่าของกำลังสองของจำนวนหนึ่งบวกกับกำลังสองของอีกจำนวนหนึ่งเท่ากับ 261 จงหาจำนวนเต็มบวกทั้งสอง
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
    เข้าชม : 17791
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155