ตะลุยโจทย์ยาก : การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม (ชุด 1)


ระดับชั้น : ม.3


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
 

Advertisement

1. ในวิชาเรขาคณิต ข้อความใดที่ยอมรับกันว่าเป็นจริงโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์
 สิ่งที่เห็นจริงแล้ว  
 สัจพจน์  
 ทฤษฎีบท  
 บทนิยาม  

2. รูปสามเหลี่ยมสองรูป มีด้านเท่ากัน 2 คู่ สามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการหรือไม่
 ไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกประการ ขึ้นอยู่กับขนาดของมุม  
 ไม่เท่ากัน เพราะเป็นสามเหลี่ยม 2 รูป  
 เท่ากันทุกประการ ตามทฤษฎีบท ด.ม.ด.  
 เท่ากันทุกประการ ตามทฤษฎีบท ด.ม.ด. เพราะด้านเท่ากันสองด้าน แล้วด้านที่สามย่อมเท่ากันตาม ด.ด.ด.  

3. ข้อความใดต่อไปนี้เป็นสัจพจน์
 ด้านตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานยาวเท่ากัน  
 ด้านสองด้านของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งจะยาวเท่ากัน ก็ต่อเมื่อ มุมที่อยู่ตรงข้ามด้านทั้งสองมีขนาดเท่ากัน  
 ส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดสองจุดบนระนาบต้องอยู่บนระนาบ  
 ส่วนของเส้นตรงที่ปิดหัวท้ายของส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันและยาวเท่ากัน จะขนานกันและยาวเท่ากัน  

4. จากรูป  AB // CD  ข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ

 ^4 = ^7  
 ^1 + ^2 = 180˚  
 ^2 + ^3 = 180˚  
 ^2 + ^5 + ^4 + ^8 = 360˚  

5.


กำหนดให้ ABC มี AB = AC, BO และ CO แบ่งครึ่ง A^BC และ A^CB ตามลำดับ ข้อใดเป็นเท็จ
  BOC เป็น หน้าจั่ว  
 AO = BO  
 ^1 = ^2  
 OD = OC  

Advertisement
Advertisement

6.


จากรูป -MN // OP -มุม -x -มีขนาดกี่องศา
 55˚  
 60˚  
 65˚  
 70˚  

7.

จากรูป ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี B^DE = E^DF จงหาค่าของ ^x
 22.5˚  
 30˚  
 45˚  
 67.5˚  

8.


กำหนดให้  BC // FG , ^A = 70˚ , D^EF = 100˚  จงหาค่าของมุม  x  เท่ากับเท่าใด
 30˚  
 40˚  
 50˚  
 60˚  

9. กำหนดให้ ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน AO แบ่งครึ่ง D^AB และ BO แบ่งครึ่ง A^BC ถ้า AD ยาว 2.5 นิ้ว แล้ว AB ยาวกี่นิ้ว

 2.5 นิ้ว  
 4.8 นิ้ว  
 5 นิ้ว  
 6.25 นิ้ว  

10.


จากรูป ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด
 สามเหลี่ยมมุมฉาก  
 สามเหลี่ยมหน้าจั่ว  
 สามเหลี่ยมด้านเท่า  
 สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า  

11.


จากรูป DAB BCD แบบ ด.ม.ด. โดยมี BD = BD และ A^BD = B^DC แล้ว สิ่งที่เท่ากันอีก 1 คู่ คือข้อใด
 D^AB = D^CB  
 AD = BC  
 AB = CD  
 A^BC = C^DA  

12.


จากรูป ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี A^DO = B^CO = 15˚ จงหาค่าของ C^OD มีขนาดกี่องศา
 20˚  
 30˚  
 45˚  
 65˚  

13.


จากรูป A^OD มีขนาดกี่องศา
 106˚  
 115˚  
 121˚  
 144˚  

14.


จากรูป EF ยาวเท่าใด
 10 หน่วย  
 12 หน่วย  
 18 หน่วย  
 22 หน่วย  

15.


จากรูป ABCD เป็นรูปห้าเหลี่ยมใดๆ จงหาค่าของมุม ^C มีกี่องศา
 66˚  
 98˚  
 118˚  
 132˚  

16.


จากรูปที่กำหนดให้ จงหาค่า ^x - ^y มีค่าเท่าใด
 74˚  
 62˚  
 114˚  
 36˚  

17.


จากรูป  DE // FG // BC  ถ้า  DA = 1, DF = 3, FB = 2  และ  BC = 18  จงหาค่า  x
 3  
 4  
 5  
 6  

18.


จากรูป ABCD เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู มี AB // CD, E และ F เป็นจุดกึ่งกลางของ AD และ BC ตามลำดับ ถ้า AB ยาว 15 นิ้ว CD ยาว 23 นิ้ว จงหาความยาวของ MN
 3.5 นิ้ว  
 4 นิ้ว  
 4.5 นิ้ว  
 5 นิ้ว  

19.


จากรูป ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี CDE เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า จงหาค่าของมุม x
 10˚  
 15˚  
 20˚  
 25˚  

20.


จากรูป ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และ BCF เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ถ้า AB ยาว 9 นิ้ว FD ยาว 6 นิ้ว และ BF ยาว 25 นิ้ว

จงหา BD ยาวเท่าใด
 14.9 นิ้ว  
 18.1 นิ้ว  
 22 นิ้ว  
 24.2 นิ้ว  
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : ตะลุยโจทย์ยาก
    เข้าชม : 26114
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155