แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ชุด 21) (อินเวอร์สของความสัมพันธ์)


ระดับชั้น : ม.4


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **


จงหาอินเวอร์สของความสัมพันธ์ต่อไปนี้
 

Advertisement

1. r = {(x, y) R × R y = 2x - 1}
  คำตอบ 
 

2. r = {(x, y) R × R y = }
  คำตอบ 
 

3. r = {(x, y) R × R y = }
  คำตอบ 
 

4. r = {(x, y) R × R xy - x + 3y + 4 = 0}
  คำตอบ 
 

5. r = {(x, y) R × R y = }
  คำตอบ 
 

Advertisement
Advertisement

6. r = {(x, y) R × R y ≥ 3x - 2}
  คำตอบ 
 

7. r = {(x, y) R × R 3x + 2y - 4 = 0}
  คำตอบ 
 

8. r = {(x, y) R × R y = x x }
  คำตอบ 
 

9. r = {(x, y) R × R y = 2x2 - 1}
  คำตอบ 
 

10. r = {(x, y) R × R xy - x + 2y + 1 = 0}

เมื่อหา r-1 จะได้

จงหาค่า a, b และ c
  คำตอบ 
 

11. r = {(x, y) R × R y = }
  คำตอบ 
 

12. r =
  คำตอบ 
 

13. r = {(x, y) R × R y = x2 + 1}
  คำตอบ 
 

14. r =
  คำตอบ 
 

15. r = {(x, y) R × R y = }
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
    เข้าชม : 30742
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155