แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : จำนวนจริง (ชุด 3) (การแยกตัวประกอบพหุนาม)


ระดับชั้น : ม.4


(ให้น้องๆ ฝึกทดสอบในกระดาษแล้วจึงตอบคำถามในช่องว่าง มีเฉลยอย่างละเอียดท้ายข้อนะคะ)

** จะเก่งคณิตศาสตร์ได้ ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดมากๆ และทำซ้ำหลายรอบโดยไม่ดูเฉลยก่อน **
 

Advertisement

1. จงหาผลคูณ

  1)
  (x + 1)(x - 1)
  2)
  (2x + 3)(2x - 3)
  3)
  (3x + 1)(3x - 1)
  4)
  (5x - 4)(5x - 4)
  5)
  (2x + 1)(3x + 2)
  6)
  (x + 3)(x - 3)
  7)
  (5x + 4)(5x - 4)
  8)
  (x - 5)(x - 5)
  9)
  (3x - 1)(3x - 1)
  10)
  (4x + 2)(x + 4)
  คำตอบ 
 

2. จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

  1)
  x2 - 25x
  2)
  x4 - 4x
  3)
  81x2 - x
  4)
  88x3 + 8x2
  5)
  5x3 + 15x2
  6)
  x2 + 3x - 4
  7)
  x2 + 6x + 9
  8)
  x2 + 4x - 32
  9)
  x2 - 16x + 64
  10)
  x2 + 6x + 8
  11)
  x2 + 13x + 30
  12)
  x2 + 10x + 21
  13)
  x2 + 9x + 20
  14)
  x2 + 14x + 13
  15)
  2x2 + x - 6
  16)
  8x2 - 2x - 3
  17)
  4x2 + 5x - 9
  18)
  4x2 - 1
  19)
  9x2 - 4
  20)
  x3 - 25x
  คำตอบ 
 

3. จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

  1)
  x3 - 4x2
  2)
  15x2 - 25x
  3)
  7x2 + 49x
  4)
  13x4 + x2
  5)
  100x4 + 10x3
  6)
  x2 + 10x + 25
  7)
  x2 + 4x + 4
  8)
  x2 - 10x + 25
  9)
  x2 + 6x - 16
  10)
  x2 + x - 30
  11)
  x2 + 8x + 7
  12)
  x2 - 5x - 50
  13)
  x2 - 10x - 11
  14)
  3x2 + 10x + 3
  15)
  2x2 - x - 1
  16)
  25x2 + 15x + 2
  17)
  3x2 + 4x - 15
  18)
  25x2 - 1
  19)
  x4 - x2
  20)
  x4 - 4x2
  คำตอบ 
 

4. จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ โดยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์

  1)
  x2 - 5x - 36
  2)
  x2 - 4x + 2
  3)
  x2 + 6x + 2
  4)
  x2 - 10x + 7
  5)
  x2 - 2x
  6)
  -2x2 - 8x + 8
  7)
  -3x2 + 6x + 4
  8)
  -3x2 + 6x + 2
  9)
  x2 - 4x + 1
  10)
  x2 + 8x - 5
  11)
  x2 + 8x + 14
  12)
  x2 + 7x + 11
  13)
  x2 + 4x
  14)
  8 + 4x - x2
  15)
  4x2 - 4x - 9
  16)
  -2x2 + 2x + 1
  คำตอบ 
 
 
           
 
 
 
 

ที่มาข้อมูล : www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  เข้าชม : 66700
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155